Tidslinje: Mineralutvinning i Engebøfjellet

Kongen i statsråd opprettholdt 19.02.16 Klima- og miljødepartementets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane.

 • 2013

  • Reguleringsplan for Engebøfjellet – behov for tilleggsinformasjon (onsdag 13. mars 2013)

   Det ligg ikkje føre tilstrekkeleg grunnlag til å treffe avgjerd i Engebøsaka. Miljøverndepartementet kan difor ikkje godkjenne reguleringsplanen eller gje utsleppsløyve etter forureiningslova.

 • 2015

  • Utslippstillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjell (fredag 17. april 2015)

   Klima- og miljødepartementet har den 5. juni 2015 formelt gitt Nordic Mining ASA tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet.

  • Klart for Norges største mineralfunn (fredag 17. april 2015)

   Nytt gruveprosjekt kan gi jobb til 500 på landsbasis. - Det ligger store verdier skjult i fjellene våre som kan bidra til viktig verdiskaping i lokalsamfunn, sier næringsminister Monica Mæland (H).

  • Godkjenner mineralutvinning i Engebøfjellet (fredag 17. april 2015)

   Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til mineralutvinning i Engebøfjellet i Naustdal kommune. – Regjeringen legger til rette for verdiskaping og nye arbeidsplasser i Sogn og Fjordane, samtidig som vi stiller strenge krav til miljøovervåking og sjømattrygghet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

  • Spørsmål og svar om gruvedrift i Engebøfjellet (mandag 27. april 2015)

   Dette er en sak der ulike hensyn må balanseres mot hverandre. Regjeringen ønsker en mineralnæring i Norge, men det skal stilles strenge miljøkrav. Konsekvensene for naturen er grundig utredet. I dette tilfellet er miljøkonsekvensene begrenset og miljøkravene så strenge at gruvevirksomhet kan tillates. Miljødirektoratet har anbefalt å gi utslippstillatelse. Her er svar på de mest sentrale spørsmålene:

  • Forsvarlig gruvedrift i Sogn og Fjordane (onsdag 6. mai 2015)

   Regjeringens ja til mineralutvinning i Engebøfjellet i Naustdal kommune tar både hensyn til næringsutvikling og viktige miljøinteresser.

 • 2016

  • Tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet stadfestes av Kongen i statsråd (fredag 19. februar 2016)

   Kongen i statsråd har i dag opprettholdt Klima- og miljødepartementets vedtak om å gi tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane.

  • Klage på Klima- og miljødepartementets vedtak 5. juni 2015 om tillatelse etter forurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet (fredag 19. februar 2016)

   Klage fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe og Norske Lakseelver over Klima- og miljødepartementets vedtak 5. juni 2015 om tillatelse etterforurensningsloven til gruvevirksomhet i Engebøfjellet. Klagen tas ikke til følge.