Klage på Riksantikvarens vedtak om tilskudd til S/J Skreien I, LKOQ

Freddy Larsen søkte 22.12.09 Riksantikvaren om tilskudd på kr 1.340.000 til videre restaurering av S/J Skreien I. Riksantikvaren ga 04.03.10 tilsagn på kr 340.000. Freddy Larsen (heretter kalt klager) klaget på beløpets størrelse i brev av 19.03.10. Klagen er avgitt innenfor klagefristen i forvaltningsloven § 29.

Les brevet i pdf-versjon

Vi viser til Deres brev av 19.03.10 hvor De klager på størrelsen på Riksantikvarens tilsagn om tilskudd fra statsbudsjettet kap. 1429 post 74 til istandsetting av fartøyet S/J Skreien I.

Freddy Larsen søkte 22.12.09 Riksantikvaren om tilskudd på kr 1.340.000 til videre restaurering av S/J Skreien I. Riksantikvaren ga 04.03.10 tilsagn på kr 340.000. Freddy Larsen (heretter kalt klager) klaget på beløpets størrelse i brev av 19.03.10. Klagen er avgitt innenfor klagefristen i forvaltningsloven § 29.

Riksantikvaren har vurdert klagen og oversendt denne til behandling i Miljøverndepartementet ved ekspedisjon av 15.06.10. Riksantikvaren har ikke funnet å kunne øke tilskuddsbeløpet. Klager har kommentert Riksantikvarens oversendelsesbrev ved brev av 05.07.10.

Klagers anførsler, jf. brev av 19.03.10:

Båten er sjøsatt og skal nå rigges. Tilskuddet i 2010 dekker ikke utgiftene til å smi beslag m.v. til seilfartøyets utstyr av master m.v. og til selve riggingen av dette.

Da Riksantikvaren i 2009 ønsket oversikt over hvor mange månedsverk det står igjen før istandsettingen av S/J Skreien I er ferdig, fikk klager inntrykk av at Riksantikvaren var innstilt på å fullføre prosjektet med nødvendige midler. Klager har planlagt den videre fremdrift ut fra dette. 

De betydelige ressurser som er lagt ned i båten ved eget arbeid og midler fra andre offentlige og private tilskuddsordninger, taler for at prosjektet må sluttføres. Nå står det igjen utlegg på ca en million kroner for å sluttføre arbeidet, og Riksantikvarens tilskudd burde sikre denne ferdigstillingen.

Riksantikvarens merknader, jf. brev av 15.06.10:

Riksantikvaren opplyser at direktoratet har ytt over seks millioner kroner til Skreien I siden oppstart år 2000. Riksantikvaren har ikke anledning til gjennom forhåndstilsagn for flere år å binde opp fremtidige tilskuddsmidler.

Flere av de tiltakene som er listet opp i søknaden for 2010 kan ikke defineres som antikvarisk restaurering, og finansieres derfor ikke av Riksantikvaren. Selv for tiltak som er innenfor tilskuddsordningen, har Riksantikvaren i 2010 måttet gjøre en meget streng prioritering blant alle prosjekter og tiltak, som det er søkt tilskudd til. Det betyr at tiltak som ikke blir ansett som kritiske for fartøyets bevaring, gis det ikke tilskudd til. Klager har fått tilsagn om kr 340 000 i tilskudd, da Riksantikvaren ser det som svært viktig med kontinuitet i istandsettingsarbeider på verneverdige fartøy.

Klagers merknad til Riksantikvarens oversendelse, jf. brev av 05.07.10:

Riksantikvaren har forutsatt at tilskuddet for 2010 skal brukes til riggearbeid, men har åpenbart ikke regnet med at smiing av beslag til deler av riggen er en nødvendig del av riggearbeidet. Masten kan ikke reises og rigges uten beslag. Tilskuddet fra Riksantikvaren er derfor for lavt. Riggearbeidet er stoppet.

Klager er ikke enig med Riksantikvaren i hva som må gå inn under forståelsen av ”restaurering”. Reparasjon av skroget gjorde det nødvendig å demontere og flytte ut store deler av eksisterende inventar og tekniske installasjoner, mens arbeidet holdt på. Tilbakeføringen av dette, som også hører til båten, bør inngå som en del av ”restaureringen”.

Skreien I har hatt plass ved utrustningskaia til Promhavn Slipp i Nærsnes inntil høsten 2010, og dette var den tiden man forventet var nødvendig for å gjøre båten ferdig – forutsatt at det var tilstrekkelige midler til rådighet. Nå må båten flyttes, og det er usikkert når prosjektet kan ferdigstilles.

Departementets merknader

Etter Stortingets bevilgning for 2010 gis tilskudd etter følgende prioriteringer: prosjekter som har stort lokalt engasjement, og der det knytter seg særlig opplevelses- og formidlingsverdi til fartøyet, tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall og fartøy som det finnes få av.

Departementet viser til at det for budsjettåret 2010 har vært kr 42 millioner til fordeling som tilskudd til fartøyvern, mens søknadene var på kr 170 millioner.  Det har derfor vært nødvendig med en streng prioritering.

Departementet merker seg at Riksantikvaren ikke ser innredningsarbeidet og de tekniske installasjonene som kritiske for bevaringen, og at prosjektet har økonomi til en fremdrift som etter forholdene er tilfredsstillende. Departementet har ingen merknader til Riksantikvarens behandling av søknaden eller de faglige vurderingene som er gjort.

Departementet har vurdert alle sider ved saken, og er enig i Riksantikvarens konklusjon om å opprettholde tidligere vedtak. Forøvrig viser Departementet til Riksantikvarens merknader i saken og har ikke noe å bemerke utover dette.

Klagen tas ikke til følge.

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Susanne Colding
seniorrådgiver

Kopi:
Riksantikvaren