Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av jakt ”Jelsa”, Isegran i Fredrikstad kommune, Østfold fylke

Solveig Hatlebak påklaget, på vegne av tidligere båteier Reidar Simonsen, Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av jakten Jelsa. Riksantikvaren vurderte at klager hadde rettslig klageinteresse i saken. Riksantikvaren opprettholdt sitt avslagsvedtak og oversendte saken til behandling i Miljøverndepartementet. Riksantikvaren begrunnet sitt avslag i blant annet at restaureringsprosjektet vil koste 8,6 millioner kroner og at de grunnet begrenset med tildelingsmilder og stort søkertall i 2011, har måtte prioritere strengt mellom tilskuddssøknader. Videre er fartøyet landsatt og sikret og dermed er det ingen overhengende far for at fartøyets tilstand vil bli dramatisk forringet selv om tilskudd ikke tildeles inneværende år. Miljøverndepartementet opprettholdt Riksantikvarens vedtak i saken.

Miljøverndepartementet viser til deres brev av 28.3.2011 vedr klage på Riksantikvarens vedtak av 17.3.2011 om ikke å innvilge tilskudd til istandsetting av jakten ”Jelsa”.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering med grunnlag i fremlagte saksdokumenter ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 17.3.2011. Klagen tas ikke til følge.

Knut Sørensen, som er eier av jakten Jelsa, søkte den 28.12.2010 om økonomisk tilskudd til istandsetting av båten. Søknaden ble avslått av Riksantikvaren den 17.3.2011. Omsøkte beløp var på kr 2 000 000,-. Tilstandsrapport utarbeidet av Hardanger fartøyvernsenter (HFS) viser at det totalt vil koste ca. kr 8 000 0000,- å restaurere båten. Vedtaket ble påklaget av Solveig Hatlebak på vegne av tidligere båteier, Reidar Simonsen. Tidligere eier Reidar Simonsen (klager) har en bruksrett til båten. Som følge av denne tilknytningen til fartøyet, konkluderte Riksantikvaren med at han har rettslig klageinteresse i saken, jf forvaltningsloven (fvl) § 28. Departementet er enig i Riksantikvarens vurdering.

Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak, av 17.3.2011, og oversendte klagesaken den 12.4.2011 til behandling i Miljøverndepartementet med kopi til båteier Knut Sørensen. Således er Knut Sørensen blitt gjort oppmerksom på at klagen er tatt opp til behandling av Riksantikvaren og er oversendt til i Miljøverndepartementet for avgjørelse. Klager har i brev datert 28.04.2011 kommentert Riksantikvarens oversendelse.

Klagers anførsler, jf brev datert 28.3.2011

Klager viser i hovedsak til at Reidar Simonsen har bidratt både økonomisk og med mangeårig arbeid for å bevare båten. Simonsen har aldri tenkt på økonomisk vinning og har helhjertet gått inn for å ta vare på båten som et viktig kulturminne. Nå er Simonsen blitt gammel og er ikke lenger i stand til å kunne fortsette med vedlikeholds- og restaureringsarbeidet. Dette var også bakgrunnen for overdragelsen av båten til Knut Sørensen på visse betingelser, den 28.12.2005.

Klager viser til at Jelsa har stått i 6 år på vent for å få tilskudd. Etter klagers mening, er det i søknaden fra Knut Sørensen oppgitt for høye priser på restaureringstiltakene. Klager mener at en del egeninnsats vil kunne redusere mye av kostnadene for istandsettingen. Klager mener videre at tilstandsrapporten utarbeidet av HFS, legger til grunn for omfattende arbeider noe som igjen er grunnen til store summen på
kr 8 000 000,-. Klager viser til innsendte bilder av Jelsa som en velfungerende båt da Simonsen var eier. Simonsen mottok støtte for istandsettingsarbeider fire ganger i perioden mellom 1986 – 1993, men beløpene var ikke i nærheten av millionbeløpet som Knut Sørensen har søkt om. 

Klager konkluderer med at Riksantikvaren bør kreve betydelig mer egeninnsats i istandsettingsarbeidet, noe som vil redusere utgiftene betydelig. Jelsa er en skatt som samfunnet ikke har råd til å miste. Klager anmoder om at tilstandsrapporten og søknaden, gjennomgås grundig.

Riksantikvarens merknader, jf oversendelse datert 12.4.2011

Riksantikvaren påpeker at med de forbehold som må tas når fartøyet ikke er slippsatt, vil restaureringen av fartøy totalt koste ca kr 8 600 000,-. Riksantikvaren er uenig med klager i at det er tatt med for mye i rapporten til HFS.  Riksantikvaren påpeker at underkalkulering er den største trusselen mot forutsigbarhet, ved en langsiktig planlegging for restaureringen av den verneverdige flåten.

Riksantikvaren viser videre til den store søkermassen i 2011, noe som har medført at de har måttet prioritere strengt mellom mange tilskuddssøknader og en rekke større krevende prosjekter. Det har videre vært viktig å holde operative fartøy i drift.

Riksantikvaren påpeker at eier i gjeldende sak har fått fartøyet landsatt og sikret under tak i en plasthall. Det er dermed ikke noen overhengende fare for at fartøyets tilstand skal bli dramatisk forringet selv om det ikke er tildelt tilskudd inneværende år.

Riksantikvaren opprettholder sitt vedtak om avslag i saken.  

Klagers merknader til Riksantikvarens oversendelse, jf brev av 28.4.2011

Klager anbefaler at Fredrikstad museum overtar eierskapet for båten. I denne sammenheng viser klager til korrespondanse med Fredrikstad Museum, som har stilt seg positive til et eventuelt eierskap av Jelsa, men er samtidig avventende m.h.t. økonomien i prosjektet. Museet har i mange år bidratt til båtens underhold, fordi fartøyet har stor kulturhistorisk interesse. Klager håper at et tilskudd vil kunne gi Fredrikstad Museum mulighet til å overta båten. Klager påpeker at ved en eventuell tildeling vil Riksantikvaren ha mulighet for å sette klare krav til hvordan pengene blir brukt på Jelsa.

Departementets merknader

Departementet viser til at Riksantikvaren gjennom Statsbudsjettet for 2011, er blitt tildelt totalt 42 millioner kroner til fartøyvern. Midlene utgjør i underkant av 25 % av den totale søknadssummen, noe som innebærer at Riksantikvaren må foreta strenge prioriteringer. I den sammenheng er det flere faktorer som spiller inn når det skal avgjøres hvilke prosjekter som når opp ift fordeling av midler. Fartøy som er avhengig av kritiske tiltak for blant annet å forhindre havari eller lignende, vil for eksempel bli høyt prioritert.

Riksantikvaren har i sine vurderinger uttalt at ”Jelsa” er bevaringsverdig både historisk og på grunn av alder og størrelse, men at de i inneværende år ikke har tilstrekkelig med midler, slik at båten kan prioriteres. Departementet har ikke grunnlag for å overprøve dette skjønnet.  Departementet kan heller ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil som kan ha virket inn på resultatet jfr forvaltningslovens § 41.

Klagers anførsler vedr overdragelse av båten fra Reidar Simonsen til Knut Sørensen, er privatrettslige forhold, som faller utenfor klagesaken. Det samme gjelder klagers ønske om overføring av eierskapet til Fredrikstad Museum. Departementet har i vurdering av klageanførslene heller ikke tatt stilling til påstandene om eiers engasjement i restaureringsarbeidet av båten, da heller ikke dette har betydning for klagesaken.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering med grunnlag i fremlagte saksdokumenter ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 17.3.20110.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen


Elisabeth Platou
Avdelingsdirektør (e.f.)

Zubair Ali Syed
Rådgiver 


Kopi:
Reidar Simonsen, Fuglevikåsen 18, 1570 Dilling
Riksantikvaren