Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av M/K Svenja - LM4352, Kvæfjord kommune i Troms

Kvæfjord kystlag klaget på Riksantikvarens avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fiskefartøyet Svenja. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og oversendte klagen til behandling i Miljøverndepartementet. Riksantikvaren anførte at fartøyet og Kvæfjord kystlag i utgangspunktet oppfyller betingelsene for tilskudd, men har på grunn av den store søkermassen i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler måttet foreta ytterligere prioriteringer i inneværende år. I 2012 prioriteres kun fiskefartøy som allerede er under restaurering med midler fra Riksantikvaren. Departementet finner ikke grunn til å overprøve denne prioriteringen, og kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller lovanvendelsesfeil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41. Miljøverndepartementet har opprettholdt Riksantikvarens vedtak i saken.

Miljøverndepartementet viser til Deres brev av 27.03.12 med klage på Riksantikvarens vedtak av 6.3.12 om ikke å gi støtte til restaurering av fiskefartøyet Svenja.

Miljøverndepartementet har vurdert  alle sider av saken, og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 6.3.12. Klagen tas ikke til følge.

Den 24.12.11 søkte Kvæfjord kystlag om 424 000 kr i tilskudd fra Riksantikvaren til restaurering av fiskefartøyet Svenja, med bakgrunn i kostnadsberegninger foretatt av Nordnorsk fartøyvernsenter i tilstandsrapport fra 2009. I vedtak av 6.3.12 avslo Riksantikvaren søknaden. Vedtaket ble påklaget av kystlaget. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og har oversendt klagen til behandling i Miljøverndepartementet den 2.5.12.

Klagers anførsler, jf. brev av 27.3.12

Klager understreker at Kvæfjord kystlags mål og måten det drives på passer godt inn dersom en vil støtte kystkulturen i Norge. Intensjonen har vært at ”Svenja” skulle bli kystlagets ”flaggskip” i arbeidet med å bevare og vise et bredt spekter av kystkultur.  

Klager argumenterer for at det omsøkte prosjektet oppfyller flere av kriteriene som er nedfelt i nasjonal verneplan for fartøy, som Riksantikvaren blant annet har lagt til grunn for vurderingen i denne saken:

  • Båten er offentlig tilgjengelig da alle som ønsker å besøke den står fritt til det.
  • Båten har allmenn interesse / lokal forankring. ”Svenja” har drevet fiske med hjemmehavn i Kvæfjord siden 1987 og er den eneste kutter igjen i Kvæfjord.
  • Når det gjelder kriteriet om at fartøyet skal ha en realistisk økonomisk mulighet til å settes og holdes i stand oppgis at kystlaget har en sunn økonomi, og at det vil være kapasitet til vanlig vedlikehold om det omsøkte prosjektet blir muliggjort.

Riksantikvarens merknader, jf. oversendelse til departementet av 2.5.12

Riksantikvaren understreker at Kvæfjord kystlag har lagt ned et betydelig arbeid i sikring av ”Svenja”, og det ble i 2010 bevilget 25 000 kr fra Riksantikvaren til sikringstiltak til båten. Riksantikvaren erkjenner at Kvæfjord kystlag og ”Svenja” oppfyller de betingelsene for tilskudd som er gitt både i Prop. 1S for 2012 og de prioriteringer som ble utarbeidet som grunnlag for årets fordeling. På grunn av en rekordstor søkermasse i 2012, der summen satt av til fartøyvern over statsbudsjettet kun dekker 22 % av de omsøkte midlene, har Riksantikvaren likevel vært nødt til å foreta ytterligere prioriteringer. I 2012 prioriteres derfor kun søkere der tilskuddet går til videreføring av restaurering av fiskefartøy der arbeidet allerede er i gang med tilskudd fra Riksantikvaren.

Riksantikvaren opprettholder sitt vedtak av 6.3.12. 

Departementets merknader

På grunn av den store søkermassen i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler må Riksantikvaren nødvendigvis foreta en streng prioritering blant de omsøkte prosjektene. Riksantikvaren uttaler at båten Svenja og Kvæfjord kystlag, i utgangspunktet oppfyller kriteriene for tilskudd. Det omsøkte prosjektet prioriteres likevel ikke da Riksantikvaren i inneværende år har måttet prioritere fiskefartøy som er under restaurering med midler fra Riksantikvaren. Departementet finner ikke grunn til å overprøve denne prioriteringen.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller lovanvendelsesfeil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering, ikke funnet grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 6.3.12. Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Bengta Ryste
rådgiver

Kopi: Riksantikvaren