Klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fartøyet O´Linda

Iver Skrefsrud klaget på Riksantikvarens vedtak om avsalg på søknad om tilskudd til restaurering av båten O´Linda, en norskbygget Troll motorseiler. Vedtaket var begrunnet i at båten faller utenfor direktoratets prioritering av fartøy som i dag har sertifikat og står i fare for å miste det. Riksantikvaren fant ikke grunn til å gjøre om vedtaket sitt og sendte den derfor til behandling hos Miljøverndepartementet. <br> Riksantikvarens begrunnelse for avslaget er basert på en faglig prioritering som departementet ikke finner grunn til å overprøve. Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket. Klagen tas ikke til følge.

Miljøverndepartementet viser til Deres brev av 28.03.2012 med klage på Riksantikvarens vedtak av 09.03.2012 om ikke å gi tilskudd til restaurering av fartøyet O´Linda.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 09.03.2012. Klagen tas ikke til følge.

Sakens bakgrunn

Den 12.01.2012 søkte Iver Skrefsrud om 180 000 kr i tilskudd til restaurering av dekk, hytte og cockpit på fartøyet O´Linda. Båten er en norskbygget Troll motorseiler og fikk status som vernet skip i 2010. Riksantikvaren avslo søknaden i vedtak av 09.03.2012. Vedtaket ble påklaget av Skrefsrud i brev av 28.03.2012. Klagen er sendt innenfor  fristen, jf. forvaltningsloven § 29. Riksantikvaren har opprettholdt sitt vedtak og har derfor sendt klagen til behandling i Miljøverndepartementet i brev av 16.05.2012.

Klagers anførsler, jf. brev av 28.03.2012

Iver Skrefsrud (klager) mener det må være av spesiell interesse å bevare O´Linda fordi fartøyet trolig er det eneste av typen Troll motorseilere med vernet status. I tillegg er båten norskbygget. Klager mener også at O´Linda tilfredsstiller de fleste kriterier som er nedfelt i nasjonale verneplan for fartøy. Klager understreker at eierne, siden båten ble kjøpt i 1997, har vist særlig interesse for å bevare den i original stand.

Det anføres at det er av avgjørende viktighet at Riksantikvaren gir støtte. Båten er inne i den avsluttende fasen for å bli sjøsatt, og eierne har i den forbindelse søkt Riksantikvaren om midler og budsjettert med støtte fra stiftelsen UNI. Klager fremhever at sistnevnte vil legge vekt på Riksantikvarens avgjørelse ved vurdering av søknad om midler.

Klager understreker at restaureringen av båten er egenfinansiert med ca 600 000 kr, men at omfanget er blitt langt større enn antatt, slik at det ikke er mulig å sluttføre arbeidet uten støtte.

Riksantikvarens anførsler, jf saksfremlegg av 16.05.2012

Riksantikvaren understreker at O´Linda har status som vernet skip og representerer en viktig fase i fritidsflåten i tidsrommet ved overgangen fra treskrog til plastskrog. Videre erkjenner direktoratet at det er lagt ned et betydelig arbeid og ressurser i restaureringen av båten og at det ennå gjenstår viktig arbeid.

Riksantikvaren bekrefter at O´Linda oppfyller de fleste kriterier som er satt for tildeling i 2012, men viser til at den økonomiske situasjonen medfører at flere fartøy som oppfyller kriteriene for tilskudd vil måtte få avslag. O´Linda er et fritidsfartøy som ikke er avhengig av sertifikat og av Sjøfartsdirektoratets godkjennelse for å kunne operere. Direktoratet understreker at det har måttet prioritere fartøy som i dag har sertifikat og som står i fare for å miste det. Fartøyet faller derfor ikke inn under nevnte prioritering.

Det er ikke tidligere gitt tilskudd til restaurering av O´Linda over statsbudsjettet, og Riksantikvaren finner det ikke forsvarlig å engasjere seg i flere prosjekter enn de direktoratet allerede er inne i.

Etter en ny vurdering av saken, på bakgrunn av klagen fra Skrefsrud, finner Riksantikvaren ikke grunn til å gjøre om sitt vedtak av 09.03.2012.

Miljøverndepartementets merknader

På grunn av den store søkermassen i forhold til tilgjengelige tilskuddsmidler må Riksantikvaren nødvendigvis foreta en streng prioritering blant de omsøkte prosjektene.

Riksantikvaren uttaler at båten O´Linda i utgangspunktet oppfyller kriteriene for tilskudd. Det omsøkte prosjektet prioriteres likevel ikke da Riksantikvaren i inneværende år har måttet prioritere fartøy som i dag står i fare for å miste sertifikatet. Dette er en faglig prioritering som Riksantikvaren har tillagt vekt ved tildeling av tilskudd i 2012, og departementet finner ikke grunn til å overprøve denne.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsgloven § 41.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å gjøre om Riksantikvarens vedtak av 09.03.2012. Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Bengta Ryste
rådgiver

Kopi:
Riksantikvaren