Klage på Riksantikvarens vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fartøyet M/S "Epo"

M/S ”Epo” ble levert fra A/S Kaldnæs Patentslip & Mekanisk Værksted i 1914 som M/T ”Røskjæl” for Norske-Engelsk Mineralolie Aktieselskap, senere Norsk Shell. Det er vårt eldste bevart tankskip og er også internasjonalt en sjeldenhet. Søknaden ble avslått av Riksantikvaren fordi den ikke oppfylte de kriteriene som Riksantikvaren har lagt til grunn for tilskudd i 2013. Kriteriene er nedfelt i den nasjonale verneplanen for fartøy: ”Fartøyet bør være offentlig tilgjengelige, ha allmenn interesse, lokal forankring og en realistisk økonomisk mulighet til å settes og holdes i stand”. Innenfor disse kriteriene har Riksantikvaren foretatt en ytterligere avgrensning. I 2013 har Riksantikvaren prioritert tilskudd til freda fartøy, igangsatte prosjekter med god fremdrift, større fartøy som står i fare for å miste sertifikater uten utbedring og fartøy som vil komme av slipp/dokk. Riksantikvaren mener at tilskuddene for 2011 og 2012 til M/S ”Epo”er tilstrekkelige for at fartøyet inntil videre er sikret. I forbindelse med søknadsbehandlingen ble klager orientert om at Riksantikvaren ikke oppfatter det som hensiktsmessig å igangsette mindre arbeid nå, i påvente av en større restaurering. På denne bakgrunn opprettholder Riksantikvaren sitt avslag av 11. mars 2013, på søknad om tilskudd fra båtlaget Rødskjær. Vedtaket om avslag ble påklaget av søker. Departementet kunne ikke se grunn til å overprøve Riksantikvarens prioriteringer og opprettholdt vedtaket om avslag i saken.

Miljøverndepartementet viser til Deres brev av 2. april 2013 med klage på Riksantikvarens vedtak av 11. mars 2013 om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av fartøyet M/S ”Epo”.

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 11. mars 2013.

Klagen tas ikke til følge.

Sakens bakgrunn

Den 14. januar 2013 søkte båtlaget Rødskjæl om 180 000 kr i tilskudd til restaurering av fartøyet M/S ”Epo”. Skipet ble levert fra A/S Kaldnæs Patentslip & Mekanisk Værksted i 1914 som M/T ”Røskjæl” for Norske-Engelsk Mineralolie Aktieselskap, senere Norsk Shell. Det er vårt eldste bevarte tankskip og er også internasjonalt en sjeldenhet.

Riksantikvaren har tidligere gitt tilskudd til sikringstiltak på kr 100.000 i 2011 og i 2012. Det foreligger tilstandsrapport og prisoverslag for restaurering av skroget.

Riksantikvaren avslo søknaden i vedtak av 11. mars 2013. Vedtaket ble påklaget av båtlaget Rødskjæl i brev av 2. april 2013. Klagen er sendt innenfor fristen, jf. forvaltningsloven § 29. Riksantikvaren har opprettholdt sitt avslag og har sendt klagen til behandling i Miljøverndepartementet den 11. juni 2013.

Klagers anførsler, jf. brev av 2. april 2013

Båtlaget Rødskjær (klager) mener at Riksantikvarens avslag er urimelig ettersom de er gitt det inntrykk at fartøyet har stor verdi og skal prioriteres. Avslaget er alvorlig for det videre arbeidet med M/S ”Epo”. Søknaden er todelt:

-      De har bedt om et uspesifisert beløp til en stor reparasjon blant annet på skroget og tilbakeføring fra brønnbåt til tankbåt. Det innebærer at fartøyet må flyttes fra Fevåg til Bredalsholmen.

-      Hvis de ikke når frem med å få midler på førstnevnte del av søknaden har de bedt om midler for å gjøre sikringsarbeider.

Klager har forståelse for at den store reparasjonen fartøyet har behov for ikke kan prioriteres i 2013, men hadde forventet et tilskudd som bidrar til å holde fartøyet flytende og sikret. Klager mener at avslaget i realiteten kan bety at fartøyet må sendes til hogging.

Klager oppfatter at det er Riksantikvaren som har hovedansvar for båten ettersom de har oppmuntret til å ta vare på fartøyet, på samfunnets vegne. Klager har lagt ned mye arbeid og ønsker å videreføre dugnadsinnsatsen og engasjementet, og er bekymret for at det kan gå tapt ved at båten forfaller ytterligere.

Riksantikvarens anførsler, jf saksfremlegg av 11. juni 2013

Riksantikvaren understreker at søknadsmassen er større enn summen av tilgjengelige midler og at det er en stor utfordring å prioritere mellom de ulike søknadene.

I sitt avslag har Riksantikvaren hovedsakelig lagt vekt på de kriteriene som er lagt til grunn for prioriteringene av tilskuddsmidler i 2013. Kriteriene som har vært lagt til grunn er nedfelt i den nasjonale verneplanen for fartøy: ”Fartøyet bør være offentlig tilgjengelige, ha allmenn interesse, lokal forankring og en realistisk økonomisk mulighet til å settes og holdes i stand”. Innenfor disse kriteriene har Riksantikvaren foretatt en ytterligere avgrensning. I 2013 har Riksantikvaren prioritert tilskudd til freda fartøy, igangsatte prosjekter med god fremdrift, større fartøy som står i fare for å miste sertifikater uten utbedring og fartøy som vil komme av slipp/dokk.

Riksantikvaren mener at tilskuddene for 2011 og 2012 er tilstrekkelige for at fartøyet inntil videre er sikret. I forbindelse med søknadsbehandlingen ble klager orientert om at Riksantikvaren ikke oppfatter det som hensiktsmessig å igangsette mindre arbeid nå, i påvente av en større restaurering.

På denne bakgrunn opprettholder Riksantikvaren sitt avslag av 11. mars 2013, på søknad om tilskudd fra båtlaget Rødskjær.

Miljøverndepartementets merknader

Miljøverndepartementet viser til at avslaget i saken i hovedsak er begrunnet med at Riksantikvaren på grunn av den store søkermassen i forhold til tilgjenglige tilskuddsmidler, nødvendigvis må foreta en streng prioritering blant de innkomne søknadene.

Fartøyet M/S ”Epo” oppfyller i utgangspunktet ikke de kriteriene Riksantikvaren har satt som vilkår for tildeling av tilskudd i 2013. Disse er godt forankret i overordnede retningslinjer. Departementet har ikke merknader til Riksantikvarens vurderinger eller skjønnsutøvelse.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsgloven § 41.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 11. mars 2013. Klagen tas ikke til følge.

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Eirik T. Bøe

                                                                                          seniorrådgiver