Avgjørelse i klagesak vedrørende vedtak om avslag på søknad om tilskudd til restaurering av S/Y Wyvern

S/Y Wyern er et verneverdig museumsfartøy som tilhører Stavanger maritime museum. Fartøyet forliste i 2013 under en internasjonal seilregatta for store skip i Østersjøen. Museet søkte Riksantikvaren om tilskudd til restaurering av fartøyet. Søknaden ble avslått med begrunnelse om at Riksantikvaren har måttet prioritere strenget mellom søknader da midler til fordeling dekker ca. 33 % av totalbeløpet for søknadsmassen i 2014. Dette medfører at flere fartøy får avslag, selv om de oppfyller kriteriene for tilskudd. Avslaget ble påklaget av søker. Riksantikvaren opprettholdt sitt vedtak og sendte saken over til departementet for endelig behandling. Departementet har ingen merknader til Riksantikvarens skjønnsutøvelse i saken og har opprettoldt vedtaket om avslag. Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger feil ved lovanvendelsen eller ved saksbehandlingen, som kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Klima- og miljødepartementet viser til deres brev av 12.2.2014 med klage på Riksantikvaren sitt vedtak av 27.1.2014, der det ikke gis tilskudd til restaurering av fartøyet S/Y Wyvern.

Klima- og miljødepartementet har gjennomgått alle sider ved saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 27.1.2014.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

S/Y Wyvern er et verneverdig museumsfartøy som tilhører Stavanger maritime museum og eies av Stiftelsen Stavanger Museum. Den 11. juli 2013 forliste fartøyet i Østersjøen under Tall Ships Races som er en internasjonal seilregatta for store seilskip. Kostnadene for restaureringsarbeidene på skipet er satt til 2,5 millioner kroner, noe forsikringsselskapet allerede har dekket. I tillegg er det anslått tilleggsarbeider med en kostnadsramme på 2,7 millioner kroner som må finansieres gjennom andre tilskudd og noe egenkapital.

Stavanger maritime museum søkte Riksantikvaren den 6.1.14 om 1 million kroner i tilskudd til istandsetting av S/Y Wyvern. Søknaden ble avslått av Riksantikvaren i vedtak av 27.1.2014. Vedtaket ble påklaget av museet (heretter kalt klager) i brev av 12.2.2014. Riksantikvaren valgte å opprettholde sin avgjørelse i saken som deretter ble sendt til Klima- og miljødepartementet for endelig behandling den 20.3.2014. Klager har ikke kommentert Riksantikvarens oversendelsesbrev.

Klagers anførsler jf. brev av 12.2.2014

Klager viser til at prosjektet oppfyller hovedkriteriene for tildeling av tilskudd som står i proposisjon til Stortinget 2013 – 2014. Restaureringsprosjektet er omfattende og ressurskrevende og støtte fra Riksantikvaren er helt essensielt for å kunne gjennomføre restaureringen. Klager viser til at en videreføring av Wyverns oppgaver innen kystkultur og opplæring i seiling av tradisjonelle fartøy utgjør en sentral del av museets utadrettede virksomhet. En gjennomføring av prosjektet er således veldig viktig.      

Riksantikvarens merknader jf. saksfremlegg av 20.3.2014

Avslaget er begrunnet med at Riksantikvaren har måttet prioritere strengt mellom søknader da midler til fordeling dekker ca. 35 % av totalebeløpet for søknadsmassen i 2014. Flere fartøy har derfor, til tross for at de oppfyller kriteriene for tilskudd, likevel fått avslag. I saksfremlegget har Riksantikvaren også lagt til grunn at S/Y Wyvern ikke oppfyller flere tilleggskriterier for å få tilskudd. Fartøyet har dermed i konkurranse med andre prosjekter ikke blitt prioritert i år.

Klima- og miljødepartementets vurdering

I avslagbrevet datert 27.1.2014 oppgir Riksantikvaren hovedkriteriene og prioriteringene som ligger til grunn for tildeling av tilskudd i 2014. Det vises også til at søkermassen er stor i forhold til tilgjenglige tilskuddsmidler, og at dette fører til at flere fartøy som oppfyller kriteriene og prioriteringene likevel vil måtte få avslag. Begrunnelsen for avslaget blir imidlertid først spesifisert i saksframlegget til Klima- og miljødepartementet datert 20.3.2014 der Riksantikvaren oppgir hvilke tilleggskriterier klager ikke oppfyller. Klima- og miljødepartementet viser til at et enkeltvedtak skal begrunnes og at forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes, jf. forvaltningsloven (fvl) § 24 første ledd. Til tross for dette legger departementet til grunn at Riksantikvaren, på grunn av knappe midler, ikke ville prioritert annerledes. Etter departementets vurdering er dette derfor en feil som ikke har hatt innvirkning på utfallet i saken jf. fvl § 41.

Vi viser til at Riksantikvaren nødvendigvis må foreta en streng prioritering mellom de omsøkte prosjektene i forhold til tilgjenglige tilskuddsmidler. Begrunnelsen for avslaget er basert på faglige vurderinger som Riksantikvaren har tillagt vekt, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen som kan har vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. fvl § 41.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 27.1.2014.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Zubair Ali Syed
rådgiver 

Kopi til:          

Riksantikvaren   Postboks  8196 Dep   0034   OSLO