Klage på avslag på søknad om tilskudd over Statsbudsjettet 2016 kap. 1429 post 74 – MF Gamle Bjørnefjord

Saken gjelder klage på Riksantikvarens avslag på søknad om tilskudd til MF Gamle Bjørnefjord. Riksantikvaren avslo søknaden på bakgrunn av begrensede tilskuddsmidler for 2016. En rekke fartøy som tilfredsstilte kriteriene for tildeling kunne derfor ikke få tilskudd. På grunn av de begrensede midlene måtte Riksantikvaren foreta ytterligere prioriteringer. MF Gamle Bjørnefjord nådde ikke opp i denne prioriteringen, og søknaden ble avslått. Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider ved saken og har ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak.

Vi viser til deres brev av 28. mars 2016 med klage på Riksantikvarens vedtak av 24. februar 2016. I vedtaket avslås søknad om tilskudd til restaurering av MF Gamle Bjørnefjord.

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken og har etter en samlet vurdering ikke funnet grunn til å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 24. februar 2016.

Klagen tas ikke til følge.

Bakgrunn

MF Gamle Bjørnefjord ble i brev fra Riksantikvaren av 3. desember 2010 gitt status som vernet skip. I 2015 fikk skipet et tilskudd på kr. 70 000,-. Tilskuddet ble benyttet som delfinansiering til dokksetting, inspeksjon og nødvendige akuttreparasjoner. Arbeidet avdekket at tilstanden på skroget var i dårlig forfatning. Det ble derfor søkt om ca. kr. 3,5 mill. til utskiftning av stålplater i skroget.

Riksantikvaren viser til at budsjettet for 2016 dekker om lag 32% av den samlede søkermassen. En rekke fartøy som tilfredsstiller hovedkriteriene for tildeling kan derfor ikke få tildelt midler. Riksantikvaren måtte følgelig foreta en ytterligere prioritering. MF Gamle Bjørnefjord nådde ikke opp i denne prioriteringen, og søknaden ble avslått.

Klagers anførsler jf. brev av 28. mars 2016

Avslaget fra Riksantikvaren bidrar til en svært usikkert tidshorisont når det gjelder ferdigstillelse av restaureringsarbeidet med MF Gamle Bjørnefjord.

Avslaget svekker motivasjonen til eier og dugnadsgjengen. Det påløper også en risiko og utgifter for eier når fartøyet blir liggende i opplag.

Avslaget aktualiserer spørsmålet om kondemnering, og realisering av de resterende verdiene i fartøyet.

Riksantikvarens merknader

Riksantikvaren viser til hovedkriteriene for å tildele midler etter post 74 slik de er nedfelt i Proposisjon til Stortinget 2015-2016. Mange søknader tilfredsstiller disse kriteriene, og for å kunne skille mellom søknadene må har Riksantikvaren derfor måttet utarbeide ytterligere tilleggskriterier. Tilleggskriteriene fartøy må oppfylle for tilskudd er:

  1. Fredete fartøy
  2. Tilskudd til større fartøy som kan miste sertifikater uten utbedringer. Flere har allerede pålegg fra Sjøfartsdirektoratet som vil medføre relativt store kostnader
  3. Videreføre/fullføre igangsatt prosjekt
  4. Fartøy av slipp eller ut av dokk
  5. Rimelig geografisk fordeling

I følge Riksantikvaren oppfyller søknaden alle hovedkriterier for tildeling. Når det gjelder tilleggskriteriene viser Riksantikvaren til at MF Gamle Bjørnefjord ikke er fredet, og heller ikke står i fare for å miste sertifikater uten utbedringer. Videre er de omsøkte tiltak vurdert som oppstart av større og kostnadskrevende restaurering som ikke faller innunder årets prioriteringer, og fartøyet står ikke på slipp eller i dokk. Endelig faller ikke MF Gamle Bjørnefjord innunder kriteriet om rimelig geografisk fordeling da hovedtyngden av den vernede fergeflåten befinner seg i det samme geografiske området.

Riksantikvaren finner på denne bakgrunn ikke grunnlag for å omgjøre avslaget.

Departementets vurdering

Vi viser til Riksantikvarens avslag i brev av 24. februar 2016. Her oppgir Riksantikvaren hovedkriteriene og de prioriteringer som ligger til grunn for tildeling av tilskudd. Videre listes opp de tilleggskriterier direktoratet har utarbeidet for å kunne skille mellom søknadene. Disse kriteriene skal også bidra til bedre forutsigbarhet for den som vil søke om tilskudd.

Riksantikvaren begrunner avslaget med at MF Gamle Bjørnefjord ikke oppfyller tilleggskriteriene, og derfor ikke kan prioriteres.

Klima- og miljødepartementet viser til at Riksantikvaren må foreta en streng prioritering i en stor søkermasse. Tilgjengelige tilskuddsmidler i 2016 utgjør kun 32 % av den samlete søknadssummen. Begrunnelsen for avslaget er basert på faglige vurderinger innenfor de tilleggskriterier som direktoratet har stilt opp, og som departementet ikke finner grunn til å overprøve.

Departementet kan for øvrig ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil eller feil ved lovanvendelsen, feil som kan ha vært avgjørende for innholdet i vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Konklusjon

Klima- og miljødepartementet har vurdert alle sider av saken, og har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å omgjøre Riksantikvarens vedtak av 24. februar 2016.

Klagen tas ikke til følge.

 

Med hilsen

 

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør

Kristine Oftedal Nicolaisen
rådgiver

Kopi til:
Riksantikvaren