Forvaltningsområdet for samisk språk

Regjeringen er opptatt av å ta vare på samisk språk, og vil vektlegge at samiske språkbrukere ikke skal komme dårligere ut som følge av endringer i kommuneinndelingen. Fylkesmennene i aktuelle fylker skal sikre at Sametinget involveres i de regionale prosessene i kommunereformen på en hensiktsmessig måte.

Norge har folkerettslige forpliktelser knyttet til samiske språk. De folkerettslige forpliktelsene vil vi selvsagt måtte vurdere i arbeidet med kommunereform. Regjeringen satte, i samarbeid med Sametinget, 19. september 2014 ned et utvalg som ser på lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene i Norge. Aktuelle løsninger skal vurderes i lys av arbeidet med kommunereformen. Utvalget har frist til 15. august 2016 for å levere sin endelige rapport, og skal levere en delutredning innen 15. februar 2016. Når utvalgets forslag foreligger, vil departementet konsultere med Sametinget om lovregler, tiltak og ordninger for samiske språk, i tråd med Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget. Det vil også bli konsultert om eventuelle endringer i bestemmelser om forvaltningsområdet for samisk språk, som følge av kommunereformen.

Prosedyrene for konsultasjoner med Sametinget. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev til Kåfjord kommune av 14. november 2014 vist til at departementet vil utrede midlertidige løsninger som kan legges til grunn hvis det blir aktuelt å iverksette sammenslåingen av kommuner i forvaltningsområdet før det er tatt stilling til språkutvalgets forslag. Departementet har etter en samlet vurdering kommet fram til at det ikke er hensiktsmessig å sende ut et detaljert forslag til midlertidige løsninger nå. 

Les brevet til kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk her (pdf)