Hvordan jobber vi for likestilling i det grønne skiftet?

Program for interdepartementalt seminar 8. september 2022 i Oslo.

Ordstyrer: Linda Marie Rustad, direktør i Kilden kjønnsforskning.no

Det inviteres til spørsmål fra salen etter alle programposter.

10.00-10.05: Velkommen v/ Siw Ellefsen, avdelingsdirektør, Kultur- og likestilingsdepartementet

10.05-10.20: Kunnskapsstatus for kjønn og likestilling i klimapolitikken v/Katrine Weber, etnologisk konsulent, PlanMiljø ApS, Danmark
Rapporten How climate policies impact gender and vice versa in the Nordic countries viser at klimatiltakene har betydning for både det kjønnsdelte arbeidslivet, der menn er overrepresentert i tekniske yrker og kvinner i omsorgsyrker, og for private husholdninger, der kvinner tar større ansvar enn menn for ulønnet hus- og omsorgsarbeid. Innledningen retter oppmerksomheten mot norsk politikk, men med eksempler fra de andre nordiske landene.

10.20-10.35: Likestilling, forbruk og klimapolitikk
v/Jimmy Sand, utreder i Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
Vi vet at det er forskjeller mellom kvinners og menns livsstiler som har betydning for klimaendringene, for eksempel når det gjelder kjøttforbruk, reisevaner i hverdagen og tekniske løsninger for grønn omstilling.  Hvordan kan kunnskapen om de kjønnede forbruksmønstrene bli innarbeidet i klima- og bærekraftpolitikken uten å forsterke kjønnsstereotypier og dermed hindre en likestilt grønn omstilling? Innledningen tar utgangspunkt i en kunnskapsoversikt som presenterer forskning om kjønn, forbruk og klima, utarbeidet av Nationella sekretariatet för genusforskning.

10.35-10.50: Hva vet vi om likestilling, naturforvaltning og arbeidsliv
v/ Trine Rogg Korsvik, seniorrådgiver i Kilden kjønnforskning.no
En grønn omstilling til et klimavennlig og likestilt samfunn omfatter både arbeidslivet og forvaltningen av naturen. Hvordan kan den grønne omstillingen brukes som ressurs for å løse opp i det kjønnssegregerte arbeidslivet? Og hvordan kan forvaltningen av naturen bli mer demokratisk og representativ for befolkningen enn det den er i dag? Kilden kjønnsforskning.no presenterer politikknotatene Hva har naturforvaltning med likestilling å gjøre? og Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv.

10.50 -11.30: Hva trenger vi av ny kunnskap og hvordan kan vi samarbeide om å omsette kunnskap til praktisk politikk? v/ Linda Marie Rustad
Refleksjon og samtale om hvordan vi kan jobbe videre med kjønns- og likestillingsperspektivene i praktisk klima- og miljøpolitikk. Hva trenger vi mer kunnskap om for å oppfylle de nordiske landenes forpliktelser til å arbeide for en likestilt, grønn omstilling? Publikum og innledere deltar i diskusjonen.

11.30: Lunsj