FNs kvinnekonvensjon (CEDAW)

Kvinnekonvensjonen (FNs kvinnediskrimineringskonvensjon) skal sikre at kvinner har de samme rettighetene som menn. Målet med Kvinnekonvensjonen er å beskytte kvinners rettigheter, og forsterke likestillingsartiklene i de andre menneskerettighetskonvensjonene.

Konvensjonen "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women" - CEDAW, ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1979. Konvensjonen trådte i kraft i 1981 og Norge ratifiserte konvensjonen samme år. Konvensjonen omhandler kvinners rettigheter. Konvensjonen bygger på erkjennelsen av at kvinner, både i et historisk perspektiv og i dag, møter særlige utfordringer sammenlignet med menn.

Kvinnekonvensjonen er inkorporert i norsk lov gjennom menneskerettsloven. Konvensjonen gjelder som norsk lov og skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning, jf. menneskerettsloven §§ 2 og 3.

Gjennomføringen overvåkes av FNs kvinnekomité CEDAW. Statene rapporterer jevnlig til komiteen. Likestillings- og diskrimineringsombudet har i oppgave å overvåke den nasjonale gjennomføringen av konvensjonen.