WTO/Trips: Overgangsperioden for MUL forlenget

Trips-rådet vedtok 12. juni å forlenge overgangsperioden for de minst utviklede landene (MUL) til å gjennomføre avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (Trips – Trade-Related aspects of Intellectual Property rights) med 8 år.

MUL har siden Trips-avtalen trådte i kraft i 1995 hatt et tidsbegrenset unntak fra alle bestemmelsene i avtalen, unntatt kravet om likebehandling, se Trips art 66.1. Unntaket var opprinnelig på 10 år, men ble senere forlenget til 1. juli 2013.

I november 2012 fremmet MUL-gruppen et forslag om å forlenge overgangsperioden uten sluttdato, det vil si slik at MUL ville få unntak for implementering av Trips-avtalen så lenge de har MUL-status. Som eneste industriland støttet Norge forslaget fra MUL i drøftelsene i Trips-rådet, bl.a. fordi MUL mangler institusjonell kapasitet til å beskytte immaterielle rettigheter og dermed til å gjennomføre Trips-forpliktelsene.

Samtidig har det vist seg vanskelig for MUL å få nødvendig teknisk bistand for å kunne legge til rette for gjennomføring av avtalen. Sentrale industriland kunne imidlertid ikke akseptere et så vidtrekkende forslag. Kompromisset ble derfor et vedtak som innebærer at overgangsperioden er forlenget til 1. juli 2013, med mulighet for ytterligere forlengelse.

Til toppen