WTO: Status etter Bali-møtet

På WTOs ministermøte på Bali i desember 2013 kom man til enighet om den såkalte «Bali-pakken» som bl.a. omfattet en avtale om handelslettelser («trade facilitation»).

På WTOs ministermøte på Bali i desember 2013 kom man til enighet om den såkalte «Bali-pakken» som bl.a. omfattet en avtale om handelslettelser («trade facilitation»).  

Denne enigheten åpnet muligheten for å komme tilbake til forhandlingsbordet på de viktigste områdene som tollsatser og subsidier på landbruk, tollsatser for industrivarer og markedsadgang for tjenester. Ministerkonferansen vedtok derfor at det innen utgangen av 2014 skal utarbeides et arbeidsprogram for håndteringen av de gjenstående spørsmålene i Doha-runden. 

Fordi utformingen av arbeidsprogrammet i realiteten dreier seg om å legge til rette for en avslutning av Doha-runden vil partene også tenke på substansen i og ambisjonsnivået for et fremtidig forhandlingsresultat. Diskusjonen i Genève har derfor ikke overaskende avslørt at det er mange ulike oppfatninger i medlemsmassen med hensyn til innhold og ambisjonsnivå. 

Mange land er opptatt av at arbeidet må ta utgangspunkt i de avtaleutkastene for landbruk og industrivarer som lå på bordet i 2008. Andre land, som for eksempel USA, viser til at vi ikke kom i mål i 2008 og at det derfor har liten hensikt å ta utgangspunkt i disse tekstene. Det understrekes at det er nødvendig å ta inn over seg endringene i handelsstrømmer og –mønstre siden den gang. I klartekst betyr dette at hovedårsaken til stillstanden i Doha-runden – striden om bidraget fra de store vekstøkonomiene – fortsatt er et kjernespørsmål. 

Fra norsk side har vi vært åpne for at det er flere mulige veier videre. Norge har fremholdt at medlemmene ikke kan være bundet av tekster som det ikke var enighet om i 2008. Det betyr likevel ikke at vi trenger å starte helt på nytt, men at tekstene fra 2008 bør kunne fungere som en inspirasjonskilde for arbeidsprogrammet og neste fase i forhandlingene. 

Foreløpig har diskusjonene om arbeidsprogrammet vært lite konkrete. Generaldirektør Azevedo signaliserte i Hovedrådets møte 12. mai at han ønsker å ta drøftelsene over i en mer konkret fase, og ba medlemmene være forberedt på travle uker i juni og juli. 

Neste møte i Hovedrådet finner sted 24. juli. 

Til toppen