Miljøvareinitiativet - femte runde: Måling, overvåking og ressurseffektivitet

Tema for den femte forhandlingsrunden i mars var måling og overvåking, varer som er fordelaktige for miljøet og ressurseffektivitet.

Island og Tyrkia deltok for første gang. Det er nå 17 medlemmer med i miljøvareforhandlingene (EGA) inkludert EU.

Også denne gang var det ekspertdeltakelse på de ulike miljøområdene og presentasjoner fra de medlemslandene som foreslo varer. Et eksempel er viktigheten av nøyaktige måleinstrumenter. Professor Edgar Hertwich fra NTNU deltok som ekspert på ressurseffektivitet. Dr. Mikael Karlsson fra Kungliga Tekniske Högskolan (KTH) snakket om sirkulær økonomi. Norge foreslo åtte varelinjer innenfor «Environmental Preferable Products» (EPP).

Miljøkategorier fastlagt

Med dette er drøftelser av alle ti miljøkategorier som er fastlagt som grunnlaget for forhandlingene ferdige.

Parallelt med forhandlingene ble det arrangert ulike seminarer om led-belysning, sykler, reduksjon av lekkasjer og utslipp, og måleinstrumenter. Siste dag holdt det svenske Kommerskollegiet et møte om forholdet mellom miljøtjenester og -varer.

Ny fase i forhandlingene

Prosessen med å foreslå enkelte miljøvarer er i ferd med å avsluttes. Frist for å foreslå nye varer ble satt til 1. april. Island, Tyrkia og Israel - som er blitt medlemmer relativt nylig - vil få noe mer tid til å gjennomgå det nødvendige arbeidet nasjonalt for å kunne foreslå egne produkter.

Miljøvareforhandlingene går nå over i en ny fase, der faktiske forhandlinger om hvilke varer som skal på den endelige varelisten vil stå i fokus. Ulike land vurderer miljøinnhold på forskjellig måte, og det er grunn til å tro at enkeltlands interesser vil bli mer synlige i diskusjonene.

Neste forhandlingsrunder

Nye møter er fastlagt til 4.-8. mai, 15.-19. juni og 27.-31. juli. Sannsynligvis blir det også flere møter utover høsten. Det er en uttalt målsetting å ha resultater klart til klimatoppmøtet i Paris 30. november- 11. desember.