Informasjonsteknologiavtalen (ITA)

ITA-avtalen er et flerstatlig initiativ som ble inngått i 1996. 80 av WTOs medlemmer er part i avtalen som forplikter partene til å avvikle toll på IT-relaterte varer (pc’er, telefoner, maskiner, måleutstyr, komponenter, osv). Etter tre år med forhandlinger, ble 54 av avtalepartene i sommer enige om en oppdatering av avtalen som skal gjenspeile den teknologiske utviklingen som har skjedd siden 1996. Omlag 200 nye IT-produkter er omfattet av den nye avtaleteksten.

I høst har partene møttes gjentatte ganger for å ferdigstille nedtrappingsplaner for tollsatser og såkalte bindingslister, dvs. hvert lands konkrete forpliktelser. Forhandlingene er i sluttfasen og målsettingen er å ferdigstille prosessen slik at man kan feire det endelige resultatet på WTOs ministermøte i Nairobi i desember.

Norge har brede og offensive interesser i IT-sektoren og har blant annet arbeidet for å få innlemmet ulike former for navigasjons- og måleutstyr som ikke var dekket i den opprinnelige avtalen. I tillegg har en arbeidet for en avtale som dekker flest mulig rene IT-produkter, varer som fungerer på basis av informasjonsteknologi (f.eks. medisinsk utstyr) og varer som benyttes for å fremstille IT-varer. Listen omfatter norsk eksport for betydelige verdier, ca. 20 mrd kr. Totalt utgjør verdenshandelen med de nye varene 1300 milliarder dollar årlig. Les mer her på WTOs hjemmeside