Mål 2: Økt bærekraftig verdiskaping i reiselivet i distrikts-Norge gjennom

Reiselivsnæringen er en viktig distriktsnæring og bidrar til attraktive lokalsamfunn. Næringen er imidlertid sterkt preget av sesongvariasjon, noe som særlig merkes i distriktene. Flere helårs arbeidsplasser vil bidra til økt kvalitet og mer stabil bosetting og arbeidskraft i distriktene. Det er en forutsetning at både bedrifter og de tilhørende arbeidsplassene er lønnsomme i seg selv.

Problemstillingene rundt helårs arbeidsplasser i reiselivsnæringen er viktig å ta på alvor. Mange norske reisemål er fremdeles sesongdestinasjoner som bare har tilstrekkelig kundegrunnlag for å opprettholde et fullverdig tilbud i noen få måneder hvert år. På bedriftsnivå er dette en utfordring, hvis hele det økonomiske driftsgrunnlaget skal genereres i løpet av en kort og hektisk sesong. For bedriftene betyr det dessuten at tid og penger må brukes på rekruttering og opplæring av stadig nytt personale som bare har en kort tidshorisont for sitt arbeidsforhold i den aktuelle bedriften. Bedrifter erfarer også at kompetansenivået hos de ansatte ofte er og blir lavt på grunn av korttidsengasjementer.

Det finnes bedrifter som ikke har et ønske om å drive hele året, og det vil alltid være behov for sesongansatte. Hvis alternativet ikke er å drive reiselivsvirksomhet i det hele tatt, er det bedre med noen få måneder med lønnsom drift enn helårsvirksomhet på sviktende økonomisk grunnlag. For et hotell kan det være helt avgjørende at det finnes slike sesongbaserte aktører som til sammen tilbyr opplevelser hele året og som dermed kan gjøre hotellet til helårsbedrift.

For lokalsamfunnene er det ofte en utfordring når folketallet varierer mye mellom sesongene. Hos enkelte store turistdestinasjoner kan folketallet i turistnæringens høysesong være flere ganger så høyt som ellers i året. Det er krevende for kommunene å dimensjonere offentlige tjenester under slike forhold. Flere helårs arbeidsplasser i reiselivsnæringen vil gjøre det mer attraktivt å velge reiselivsnæringen som karrierevei, bidra til å heve kompetansen hos de ansatte i reiselivsnæringen og gi mer stabilitet i bosettingen på typiske reiselivsdestinasjoner.

Til toppen