Sluttrapport fra EMØK om handlingsplan mot økonomisk kriminalitet - oppfølging og virkninger

Sluttrapporten fra EMØK gir en oversikt over hva som i perioden er gjort under handlingsplanen, og utvalgets vurdering av disse, i forhold til målsettingene i planen.

Stoltenberg II-regjeringen besluttet i 2006 å videreføre handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet som ble fremmet av Bondevik II-regjeringen i 2004. Handlingsplanens virkeperiode er nå utløpt.

Handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet har vært bredt anlagt og inneholdt tiltak på flere departementers ansvarsområder. Hovedformålet med planen var å gi føringer på og fremme tiltak som kan bidra til å redusere omfanget av den økonomiske kriminaliteten.

Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) har hatt det administrative ansvaret for oppfølgingen av arbeidet med tiltakene i handlingsplanen. EMØK har nå overlevert en sluttrapport til justisministeren og finansministeren som inneholder en evaluering av hvordan handlingsplanen har blitt gjennomført. EMØK uttaler i avslutningskapittelet at det har blitt arbeidet godt og konstruktivt for å oppfylle planens intensjon.

Hele rapporten kan leses her
Tiltaksliste

_____________________

Tidligere rapport:
Årsrapport 2006 fra Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK)