Forlik om pensjonsreformen

De parlamentariske lederne for Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre inngikk et bredt forlik om framtidas pensjonssystem 21. mars 2007.

Avtale om pensjon, jf. St.meld. nr. 5 (2006-2007) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden, inngått mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

 1. Det gis pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid tilsvarende 4,5 G i inntil seks år pr. barn.
   
 2. Årlig inntekt opp til 7,1 G skal være pensjonsgivende.
    
 3. Det gis pensjonsopptjening for alle som avtjener førstegangstjeneste på minst seks måneder.
   
 4. Rammen som følger av endringene de tre ovenfor nevnte punktene medfører er den endelige rammen for ny modell for opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. Rammen skal også gjelde ved den senere konkretiseringen av regelverket.
   
 5. Regjeringen vil komme tilbake til en nærmere vurdering av å gi omsorgsopptjening tilbakevirkende kraft for de som blir omfattet av de nye opptjeningsreglene i folketrygden, jf. St.meld. nr. 5 (2006-2007).
    
 6. Dagens ordninger for omsorgsarbeid ved pleie av eldre, syke og funksjonshemmede videreføres i den nye folketrygden.
    
 7. Regjeringspartiene vil innføre en ny ordning med skattestimulert individuell pensjonssparing med virkning fra 2008, jf. notat av 09.03.2007, med årlig sparebeløp inntil kr 15.000,-.  Nærmere redegjørelse for arbeidet med å innføre ordningen vil bli lagt fram i Revidert nasjonalbudsjett for 2007.  Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre står for sin del fritt til å foreslå et høyere sparebeløp og til å foreslå en videreføring av ordninger med individuell og kollektiv livrente, jf. protokolltilførsel fra disse partier.
    
 8. Ut over det som framgår av de sju ovenfor nevnte punktene, slutter avtalepartnerne seg til innholdet i St.meld. nr. 5 (2006-2007).

Oslo,  21.03.2007 

Hill-Marta Solberg
Arbeiderpartiet

 

 

Erna Solberg
Høyre

 

 

Inge Ryan
Sosialistisk Venstreparti

 
Dagfinn Høybråten
Kristelig Folkeparti

 

 
Magnhild Meltveit Kleppa
Senterpartiet

 

 
Lars Sponheim
Venstre