Dokumenter om pensjonsreformen

Her finner du lovproposisjoner, høringsnotat, stortingsmeldinger, offentlige utredninger, avtaler og andre dokumenter knyttet til pensjonsreformen.

Proposisjoner, høringer, meldinger mm.

Prop. 120 L (2022–2023) - Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap)
Lagt frem 26. mai 2023

Prop. 77 L (2022–2023) Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger til reglene om nye etterlatteytelser)
Lagt frem 31. mars 2023

Prop. 72 L (2022–2023) - Endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasninger til ny omstillingsstønad fra folketrygden)
Lagt frem 31. mars 2023

Et forbedret pensjonssystem  
NOU 2022:7. Lagt frem 16. juni 2022

Lov om endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser) 
Prop.13 L (2020–2021). 
Lagt frem 10. desember 2020

Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor) 
Lagt frem 5. juni 2019

Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor
Fremforhandlet løsning. Lagt frem 3. mars 2018

Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs 
Lagt frem 17. desember 2017

Folketrygdens ytelser til etterlatte – Forslag til reform 
Lagt frem 2. februar 2017

Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) 
Lagt frem 8. desember 2014

Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning)
Prop. 202 L (2012–2013) Lagt fram 4. oktober 2013

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) 
Prop. 199 L (2012–2013) Lagt fram 4. oktober 2013

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre 
Prop. 130 L (2010–2011) Lagt fram 27. mai 2011

Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) 
Prop. 19 L (2010-2011) Lagt fram 19. november 2010 

Endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn,lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) 
Prop. 18 L (2010-2011) Lagt fram 19. november 2010

Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2010)
Prop. 16 L (2010-2011) Lagt fram 5. november 2010

Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.
Prop. 6 L (2010-2011) Lagt fram 22. oktober 2010

Endringar i folketrygdlova m.v. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma)
Prop. 156 L (2009-2010) Lagt fram 25. juni 2010

Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse mv.
Prop. 107 L (2009-2010). Lagt fram 26. mars 2010

Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i reglene for alderspensjon til mottakere av dagens uførepensjon)
Prop. 82 L (2009-2010). Lagt fram 5. mars 2010

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor
Høringsnotat av 20. november 2009 (frist 15. januar 2010)

Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)
Prop. 17 L (2009-2010). Lagt fram 9. oktober 2009

Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen)
Prop. 15 L (2009-2010). Lagt fram 9. oktober 2009

Om lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)
Ot.prp. nr. 111 (2008-2009). Lagt fram 4. september 2009.
Se også Prop. 17 L (2009-2010)

Høring av utkast til forskrifter om ny alderspensjon i folketrygden
Høringsnotat av 24. juli 2009 (frist 1. november 2009)

Om lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen)
Ot.prp. nr. 106 (2008-2009). Lagt fram 26. juni 2009.
Se også Prop. 15 L (2009-2010)

Brev fra statsministeren til Riksmeklingsmannen (lønnsoppgjøret 2009 – tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor)
4. juni 2009

Avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor
4. juni 2009

Høring om enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av nye regler for alderspensjon i folketrygden fra 2011 
Høringsnotat av 3. april 2009 (frist 18. mai 2009)

Offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor
Rapport fra OfTP-utvalget 11. mars 2009

Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) 
Ot.prp. nr. 37 (2008-2009). Lagt fram 13. februar 2009

Brev fra statsministeren til partene i arbeidslivet i privat sektor (pensjonsreformen – AFP i privat sektor)
7. oktober 2008

Tillegg til høringsnotat om ny alderspensjon i folketrygden – forslag om gradvis innfasing av levealdersjusteringen m.v.
Høringsnotat av 8. mai 2008 (frist 6. juni 2008)

Brev fra statsministeren til Riksmeklingsmannen (lønnsoppgjøret 2008 – tilpasset AFP i privat sektor) 
2. april 2008

Avtale mellom LO og NHO om ny AFP-ordning (riksmeklingsmannen.no)  
2. april 2008

Grunnlag for utforming av framtidas AFP-ordning for privat sektor (pdf) 

Grunnlag for utforming av framtidas AFP-ordning for privat sektor (Word)
Rapport fra AFP-utvalget 6. februar 2008

Høring om oppfølging av Stortingets vedtak om ny alderspensjon i folketrygden med utkast til lovendringer 
Høringsnotat av 28. januar 2008 (frist 28. april 2008)

Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre 
NOU 2007: 04

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden.
Innst.S.nr.168 (2006-2007)

Pensjonsforlik 21. mars 2007 

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden 
Stortingsmelding nr. 5 (2006-2007)

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden 
Kortversjon av Stortingsmelding nr. 5 (2006-2007)

Innstilling fra finanskomiteen om pensjonsreform - trygghet for pensjonene 
Innst.S.nr.195 (2004-2005)

Pensjonsavtale mellom regjeringspartiene og Ap/Sp (19. mai 2005 (pdf)

Pensjonsreform - trygghet for pensjonene: Stortingsmelding nr. 12 (2004-2005)

Pensjonsreform - trygghet for pensjonene (pdf)
Kortversjon av Stortingsmelding nr. 12 (2004-2005) 

Pensjonskommisjonens rapport: NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd
Se også vedlegg nederst på siden.

Modernisert folketrygd - bærekraftig pensjon for framtida (pdf)
Kortversjon av Pensjonskommisjonens rapport (NOU 2004:1) (pdf)

Mål, prinsipper og veivalg for pensjonssystemet (pdf)
Foreløpig rapport fra Pensjonskommisjonen (4.9.2002)  

Vedlegg til NOU 2004:1

Yrkesdeltakelse, pensjoneringsatferd og økonomiske insentiver,
rapport 4/2002 av stiftelsen Frischsenteret
(pdf)

Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet,
rapport 13/2003 av Statistisk sentralbyrå
(pdf)

Konsekvenser av fondering av pensjoner for pengepolitikken,
av arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet 28.10.2002
(pdf)