Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dokumenter om pensjonsreformen

Her finner du lovproposisjoner, høringsnotat, stortingsmeldinger, offentlige utredninger, avtaler og andre dokumenter knyttet til pensjonsreformen.

Proposisjoner, høringer, meldinger mm.

Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs 
NOU 2014: 17

Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning)
Prop. 202 L (2012–2013) Lagt fram 4. oktober 2013

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) 
Prop. 199 L (2012–2013) Lagt fram 4. oktober 2013

Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre 
Prop. 130 L (2010–2011) Lagt fram 27. mai 2011

Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) 
Prop. 19 L (2010-2011) Lagt fram 19. november 2010 

Endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn,lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) 
Prop. 18 L (2010-2011) Lagt fram 19. november 2010

Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2010)
Prop. 16 L (2010-2011) Lagt fram 5. november 2010

Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv.
Prop. 6 L (2010-2011) Lagt fram 22. oktober 2010

Endringar i folketrygdlova m.v. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma)
Prop. 156 L (2009-2010) Lagt fram 25. juni 2010

Lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse mv.
Prop. 107 L (2009-2010). Lagt fram 26. mars 2010

Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i reglene for alderspensjon til mottakere av dagens uførepensjon)
Prop. 82 L (2009-2010). Lagt fram 5. mars 2010

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor
Høringsnotat av 20. november 2009 (frist 15. januar 2010)

Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)
Prop. 17 L (2009-2010). Lagt fram 9. oktober 2009

Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen)
Prop. 15 L (2009-2010). Lagt fram 9. oktober 2009

Om lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)
Ot.prp. nr. 111 (2008-2009). Lagt fram 4. september 2009.
Se også Prop. 17 L (2009-2010)

Høring av utkast til forskrifter om ny alderspensjon i folketrygden
Høringsnotat av 24. juli 2009 (frist 1. november 2009)

Om lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen)
Ot.prp. nr. 106 (2008-2009). Lagt fram 26. juni 2009.
Se også Prop. 15 L (2009-2010)

Brev fra statsministeren til Riksmeklingsmannen (lønnsoppgjøret 2009 – tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor)
4. juni 2009

Avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor
4. juni 2009

Høring om enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av nye regler for alderspensjon i folketrygden fra 2011 
Høringsnotat av 3. april 2009 (frist 18. mai 2009)

Offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor
Rapport fra OfTP-utvalget 11. mars 2009

Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) 
Ot.prp. nr. 37 (2008-2009). Lagt fram 13. februar 2009

Brev fra statsministeren til partene i arbeidslivet i privat sektor (pensjonsreformen – AFP i privat sektor)
7. oktober 2008

Tillegg til høringsnotat om ny alderspensjon i folketrygden – forslag om gradvis innfasing av levealdersjusteringen m.v.
Høringsnotat av 8. mai 2008 (frist 6. juni 2008)

Brev fra statsministeren til Riksmeklingsmannen (lønnsoppgjøret 2008 – tilpasset AFP i privat sektor) 
2. april 2008

Avtale mellom LO og NHO om ny AFP-ordning (riksmeklingsmannen.no)  
2. april 2008

Grunnlag for utforming av framtidas AFP-ordning for privat sektor (pdf) 

Grunnlag for utforming av framtidas AFP-ordning for privat sektor (Word)
Rapport fra AFP-utvalget 6. februar 2008

Høring om oppfølging av Stortingets vedtak om ny alderspensjon i folketrygden med utkast til lovendringer 
Høringsnotat av 28. januar 2008 (frist 28. april 2008)

Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre 
NOU 2007: 04

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden.
Innst.S.nr.168 (2006-2007)

Pensjonsforlik 21. mars 2007 

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden 
Stortingsmelding nr. 5 (2006-2007)

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden 
Kortversjon av Stortingsmelding nr. 5 (2006-2007)

Innstilling fra finanskomiteen om pensjonsreform - trygghet for pensjonene 
Innst.S.nr.195 (2004-2005)

Pensjonsavtale mellom regjeringspartiene og Ap/Sp (19. mai 2005 (pdf)

Pensjonsreform - trygghet for pensjonene: Stortingsmelding nr. 12 (2004-2005)

Pensjonsreform - trygghet for pensjonene (pdf)
Kortversjon av Stortingsmelding nr. 12 (2004-2005) 

Pensjonskommisjonens rapport: NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd
Se også vedlegg nederst på siden.

Modernisert folketrygd - bærekraftig pensjon for framtida (pdf)
Kortversjon av Pensjonskommisjonens rapport (NOU 2004:1) (pdf)

Mål, prinsipper og veivalg for pensjonssystemet (pdf)
Foreløpig rapport fra Pensjonskommisjonen (4.9.2002)  

Vedlegg til NOU 2004:1

Yrkesdeltakelse, pensjoneringsatferd og økonomiske insentiver,
rapport 4/2002 av stiftelsen Frischsenteret
(pdf)

Makroøkonomiske virkninger av endringer i pensjonssystemet,
rapport 13/2003 av Statistisk sentralbyrå
(pdf)

Konsekvenser av fondering av pensjoner for pengepolitikken,
av arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet 28.10.2002
(pdf)

Til toppen