Høringsbrev

Vi viser til høringsnotat av 28. januar 2008 om ny alderspensjon i folketrygden. Høringen omfattet blant annet forslag til konkretisering av levealdersjusteringen.

I brev 2. april 2008 fra statsministeren til Riksmeklingsmannen i forbindelse med lønnsoppgjøret 2008 heter det at Regjeringen er innstilt på å foreslå for Stortinget en gradvis innfasing av levealdersjusteringen som følger av forslaget i høringsnotatet. I tillegg heter det at Regjeringen er innstilt på å foreslå for Stortinget at den livsvarige delen av AFP-påslaget legges til grunn ved vurderingen av retten til å ta ut alderspensjon i folketrygden før 67 år. Brevet er tilgjengelig på hjemmesiden til statsministerens kontor http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/andre/brev/utvalgte/lonnsoppgjoret-2008--tilpasset-afp.html?id=505942

Vi viser til at høringsfristen var 28. april 2008. Departementet har merket seg at enkelte høringsinstanser har uttalt seg om Regjeringens innspill til lønnsoppgjøret i privat sektor. 

Departementet ser det som ønskelig at alle høringsinstansene gis anledning til å uttale seg om forslaget til gradvis innfasing av levealdersjusteringen og medregning av tilpasset AFP ved vurderingen av retten til uttak av alderspensjon før 67 år. Det er gjort nærmere rede for forslagene i et notat som er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/aid. I notatet illustreres konsekvensene av forslagene i forhold til det som framgår av høringsnotatet av 28. januar 2008.

Fristen for eventuelle uttalelser settes til fredag 6. juni 2008. Uttalelsene sendes Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post (kjr@aid.dep.no) til departementet i Word-format (eller tilsvarende), slik at de kan tilrettelegges for synshemmede på nett.

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)

ekspedisjonssjef

 Jacob Hanssen

avdelingsdirektør