Milepæler for pensjonsreformen

De viktigste milepælene for pensjonsreformen.

 • 2022

  • Pensjonsutvalget legger fram sin rapport (torsdag 16. juni 2022)

   Arbeids- og inkluderingsdepartementet mottok utvalgets utredning 16. juni 2022. Utvalget beskriver og vurderer blant annet ulike løsninger for aldersgrensene i folketrygden, minste pensjonsnivå og uføres alderspensjon.

 • 2020

  • Stortinget vedtar nye etterlatteytelser (torsdag 10. desember 2020)

   Stortinget vedtar nye etterlatteytelser. Endringene følger opp Etterlatteutvalgets utredning NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte – Forslag til reform. 

 • 2019

  • Stortinget vedtar ny offentlig tjenestepensjon (onsdag 5. juni 2019)

   Stortinget vedtar ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Lovendringene følger opp avtale inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor.

 • 2018

  • Regjeringen og partene er enige: ny pensjonsordning for offentlig sektor (lørdag 3. mars 2018)

   Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter inngår en avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor.

 • 2017

 • 2014

  • Ny uføreordning for offentlig ansatte (tirsdag 4. mars 2014)

   Stortinget vedtar ny uføreordning tilpasset ny uføretrygd fra folketrygden. Uføreordningen legges om fra en bruttoordning til en nettoordning der ytelsen gis som et direkte tillegg til uføretrygden i folketrygden, uavhengig av størrelsen på folketrygdytelsen.

 • 2013

 • 2011

  • Stortinget vedtar ny uføretrygd og alderspensjon til tidligere uføre (torsdag 15. desember 2011)

   Stortinget vedtar ny uføretrygd med blant annet nye beregnings- og avkortingsregler samt regler for pensjonsopptjening som ufør. 

 • 2010

  • Tilpasning av tjeneste-pensjonsordningene i privat sektor til pensjonsreformen (tirsdag 14. desember 2010)

   Nødvendige tilpasninger i pensjonslovene knyttet til pensjonsreformen vedtas. 

  • Stortinget vedtar ny tilskottslov til AFP (torsdag 18. februar 2010)

   Stortinget vedtar en ny lov om statstilskott til avtalefestet pensjon i tråd med skissen fra lønnsoppgjøret 2008 med visse tilpasninger. 

 • 2009

  • Tilpasning av tjenestepensjonsordninger i privat sektor (tirsdag 7. juli 2009)

   Finansdepartementet gir Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede og foreslå endringer i lov om foretakspensjon, i lov om innskuddspensjon og i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

  • Videreføring av offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor (torsdag 4. juni 2009)

   Partene blir enige om at dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i offentlig sektor videreføres med nødvendige tilpasninger

  • Ny alderspensjon vedtas (torsdag 28. mai 2009)

   Nye opptjeningsregler, levealdersjustering, fleksibelt uttak fra 62 år og nye regler for regulering av pensjon vedtas

 • 2008

  • Brev fra Statsministeren til Riksmeklingsmannen om tilpasninger i privat AFP (onsdag 2. april 2008)

   Som en oppfølging av avtalen om ny AFP i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO foreslår regjeringen tilpasninger i den private AFP-ordningen.

  • Partene kommer til enighet om ny AFP i privat sektor (onsdag 2. april 2008)

   LO og NHO inngår avtale om ny privat AFP tilpasset ny alderspensjon fra folketrygden. 

  • Høring om ny alderspensjon (mandag 28. januar 2008)

   Regjeringen Stoltenberg II la ut på høring et forslag til nærmere utforming av ny alderspensjon. Herunder hvordan de nye reglene skal innfases og konkretisering av levealdersjusteringen. 

 • 2007

 • 2006

 • 2005

  • Enighet om hovedprinsipper i ny alderspensjon (torsdag 26. mai 2005)

   Et bredt flertall på Stortinget vedtar rammeverket til en ny alderspensjon. Samtidig bes Regjeringen vurdere endringer på enkelte områder

 • 2004

  • Stortingsmelding legges fram (fredag 10. desember 2004)

   På grunnlag av pensjonskommisjonens utredning og høringsuttalelser, legger Bondevik II Regjeringen fram stortingsmeldingen Pensjonsreform–trygghet for pensjonene

  • Pensjons-kommisjonen legger fram sin utredning (tirsdag 13. januar 2004)

   Et bredt flertall i kommisjonen blir enige om et forslag til ny alderspensjon. Rapporten sendes på høring. 

 • 2002

 • 2001