Forarbeider

Under arbeidet med St.meld. nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken ble det besluttet å studere produksjonssiden i boligmarkedet nærmere. En rapport fra ECON/HolteProsjekt Initiativ for lavere kostnader i boligbygging (rapport 23/03) anbefalte blant annet at det i Norge skulle settes i gang et arbeid på lest av et engelsk initiativ ved navn ”Rethinking Construction”. På denne bakgrunn nedsatte Kommunal- og regionaldepartementet i 2003 en arbeidsgruppe med representanter fra byggenæringen, organisasjoner, forskningsmiljøer og det offentlige. Gruppen skulle vurdere mulige tiltak for å redusere veksten i byggekostnadene. Arbeidsgruppen avga sin innstilling i 2004 og anbefalte at det ble etablert et program i samarbeid mellom private og myndighetene.

·         Innstilling - byggekostnader (PDF-format)

·         Vedlegg 1 Erfaringer fra andre land (PDF-format)

·         Vedlegg 2 Relevante arbeider (PDF-format)

·         Vedlegg 3 Tidligere programmer (PDF-format)

Til toppen