Forenklingene i bygningsdelen av plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften (SAK) vil tre i kraft 1. juli 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet får mange henvendelser fra folk som lurer på når forenklingene i bygningsdelen av plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften (SAK) vil tre i kraft. Forenklingene trer i kraft 1. juli 2015.

Våren 2014 foreslo regjeringen en rekke forenklinger i plan- og bygningsloven, blant annet at det skal bli enklere å utføre mindre tiltak på egen eiendom. Forenklingene i loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2014. I etterkant har nye forskrifter vært på høring, og forskriftsendringene ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 8. mars 2015.

Både forenklingene i bygningsdelen av plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften trer i kraft 1. juli 2015.

Oppheving av lokal godkjenning av ansvarlige foretak i byggesaker vil først tre i kraft 1. januar 2016. Dette fordi krav om lokal godkjenning ikke bør oppheves før man har på plass andre ordninger som sikrer at seriøsitet i næringen og kvalitet i bygg ivaretas.

Her finner du den nye forskriftsteksten:
Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)