Forsøkskommune

Oppfølging og evaluering

Forsøkskommuner vil få tilbud om et opplegg for erfaringsutveksling med andre kommuner. I forsøksordningen vil det også bli etablert et opplegg for evaluering av forsøkene.

Oppfølging av forsøkskommuner

I denne forsøksordningen vil det bli en koordinert oppfølging av kommunene og fylkeskommunene som blir tatt opp i ordningen med sine forsøk.

Departementene vil kunne bistå kommunene og fylkeskommunene i fasen fram til endelig søknad, dersom foreløpig søknad godkjennes, særlig når det gjelder utarbeidelse av lokal forskrift.

Departementene samarbeider med KS om forsøksordningen og om et opplegg for læring og erfaringsutveksling for kommuner og fylkeskommuner som deltar i ordningen.

Evaluering

Evaluering av forsøk er nødvendig for å kunne vurdere om forsøket har vært vellykket, og for å kunne bruke erfaringer fra forsøk til eventuell forvaltningsutvikling. Det er derfor en forutsetning for å delta at forsøket evalueres.

Kommunal- og distriktsdepartementet vil sørge for at det blir etablert en følgeevaluering av alle forsøkene i forsøksordningen. Hvordan de enkelte forsøk bør evalueres vil måtte vurderes nærmere når det blir klart hvilke tematiske forsøk som vil inngå i ordningen, i samråd med evaluator og kommunene og fylkeskommunene. Kommunene og fylkeskommunene som deltar forventes å tilgjengeliggjøre dokumentasjon, data og stille seg til disposisjon for eventuelle intervjuer.

Resultatene fra evaluering av forsøksordningen og av de konkrete forsøkene vil bli samlet og formidlet.

Lenke og kontaktinformasjon til forsøksordningen