Demokratireformen

Et viktig element i kirkeforliket i 2008 var at det skulle gjennomføres en demokratireform i Den norske kirke, som så skulle evalueres.

På det grunnlaget skulle det så fastsettes ordning for valg til Kirkemøtet og bispedømmeråd. 
Demokratireformen ble gjennomført i form av forsøk med de kirkelige valgene i 2009 og 2011. Det ble lagt et budsjettmessig og lovmessig grunnlag for disse forsøkene. Disse finner du her:

Proposisjon 2009 om endringer i statsbudsjettet (demokratireformen)

Proposisjon 2009 om endringer i kirkeloven (demokratireformen)

Stortingets behandling

Til toppen