Grunnloven endres

Etter at demokratireformen var gjennomført ble grunnlovsendringene vedtatt 21. mai 2012. Kongen er etter dette ikke lenger en del av kirkestyret, bestemmelsene om kirkelig statsråd er falt bort og biskoper og prester tilsettes nå av kirkelige organer. Det ble på dette grunnlaget også fremmet forslag om nødvendige justeringer i kirkeloven. Regjeringen orienterte Stortinget om den gjennomførte demokratireformen i lovproposisjonen.

 Lenker til aktuelle dokumenter er listet opp under:

Høring 2011 om lovkonsekvenser av grunnlovsendringene 

KIFO-Rapporter om demokratireformen 2009-2011:

Proposisjon 2012 om endringer i kirkeloven:

Stortingets behandling av grunnlovsforslaget:

Stortingets behandling av forslag til endringer i kirkeloven (inneholder også melding om demokratireformen og omtale av grunnlovsendringene):

Rundskriv 2012 om endringer i underliggende regelverk som følge av lovendringene (tjenesteordninger med mer):

Til toppen