Samiske språk i offentlig forvaltning

Kunnskap om samisk kultur og språk er sentralt for å sikre samiske brukere et godt møte med det offentlige. Samelovens språkregler gir samiske språkbrukere, i bestemte sammenhenger og områder, rett til å bruke samisk i sitt møte med det offentlige.

Samisk veske og sakspapirer
Foto: Kenneth Hætta

Ifølge samelovens språkregler skal lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den samiske befolkningen oversettes til samisk. Kunngjøringer som retter seg mot hele, eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet for samisk språk, skal skje både på samisk og norsk. Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk.

Samelovens språkregler er minimumsregler. Alle offentlige virksomheter er oppfordret til å ta hensyn til brukere av samiske språk også ut over lovens regler.

Kommuner og fylkeskommuner spiller en sentral rolle i arbeidet med å styrke samisk språk i områdene hvor samer bor. De kommunene som er med i forvaltningsområdet for samisk språk har et særskilt ansvar for å tilby informasjon og tjenester til den samiske befolkningen. Oppbygging av kompetanse i samisk språk og samisk kultur er viktig for at kommunene skal kunne tilby gode tjenester til den samiske befolkningen.

Fylkeskommunene har en rolle som pådrivere i arbeidet med samisk språk i eget fylke. De bør sørge for kompetanse i samisk språk og kultur både i administrasjonen og i de tjenester de har ansvar for. Videregående skoler er fylkeskommunens ansvar, og det er viktig at de elevene som har krav på det får tilbud om samiskundervisning.

Regjeringen.no har egne samiske sider og departementene er oppfordret til å oversette flere saker til samisk, både om saker som gjelder samer og saker som gjelder befolkningen generelt. Det er opprettet en oversettelsestjeneste i Departementenes serviceorganisasjon for tekster til regjeringen.no.