Samiske språk i offentlig forvaltning

Kunnskap om samisk kultur og språk er sentralt for å sikre samiske brukere et godt møte med offentlig forvaltning. Samelovens språkregler gir samiske språkbrukere - i bestemte sammenhenger og områder - rett til å bruke samisk i sitt møte med det offentlige.

Prinsipielle uttalelser som gjelder bruk av samisk i forvaltningen 

Det forventes at offentlige virksomheter oppfyller samelovens språkregler og tilrettelegger for skriftlig kommunikasjon på samisk.

Jf. sameloven § 3-2 skal lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den samiske befolkning, oversettes til samisk. Kunngjøringer som særlig retter seg mot hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både på samisk og norsk. Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk.

Samelovens språkregler er minimumsregler, og alle offentlige virksomheter oppfordres til å ta hensyn til brukere av samiske språk, også ut over lovens regler. God forvaltningsskikk tilsier at skriftlige henvendelser på samisk besvares på samisk, også i de tilfeller man etter loven ikke har plikt til det.

Statens kommunikasjonspolitikk skal legges til grunn også i kommunikasjonen med samiske brukere, og det forventes at offentlige virksomheter er bevisste på dette i sin kommunikasjon med brukerne.
Kommunenes arbeid med samiske språk

Kommuner spiller en sentral rolle i arbeidet med å styrke samisk språk i alle områdene hvor samene er bosatt. Beslutninger på kommunalt nivå har avgjørende betydning for at samisk språk og samisk kultur i kommunen kan utvikle seg på en god måte. Det er viktig at kommunene legger til rette for at samisk kultur og språk skal kunne bevares og utvikles, også i byer og tettsteder med mange samiske innbyggere. Slik tilrettelegging kan skje gjennom barnehagetilbud, opplæring i samisk i grunnskolen, helse- og sosialtjenester, eldreomsorg, skilting på samisk og arenaer for utøvelse av samisk språk og kultur – uavhengig av om kommunen er med i forvaltningsormådet for samisk språk eller ikke.

I kommuner med samisk befolkning bør kommuneplanleggingen offensivt ta opp oppgaver for å legge til rette for vern og utvikling av samisk kultur, samisk språk og samfunnsliv. Kommuner utenfor forvaltningsområdet for samelovens språkregler kan bidra til revitalisering av de samiske språkene, blant annet gjennom skilting på samisk, gjennom å feire Samefolkets dag og gjennom å legge til rette for aktiviteter for den samiske befolkningen i lokalsamfunnet. Kommunene bør også ha bevissthet rundt å integrere det samiske aspektet i ordinære tjenester.

Innenfor forvaltningsområdet for samelovens språkregler har kommunene et særskilt ansvar for å tilby informasjon og tjenester til den samiske befolkningen. Oppbygging av kompetanse i samisk språk og samisk kultur er viktig for at kommunene skal kunne tilby gode tjenester til samiske brukere. Kommunene innenfor forvaltningsområdet får tildelt særskilte midler fra Sametinget til å gjennomføre sine forpliktelser i samelovens bestemmelser. Det er i tillegg viktig at disse kommunene er bevisste på å prioritere tiltak for de samiske språkene innenfor ordinære virkemidler. 

Fylkeskommunenes arbeid med samiske språk

Fylkeskommunene kan spille en viktig rolle som pådrivere i arbeidet med samisk språk i eget fylke. Fylkeskommunene bør sørge for kompetanse i samisk språk og kultur både innenfor sin administrasjon og innenfor de tjenester de har ansvar for. Videregående skoler er fylkeskommunens ansvar, og det er viktig at de elevene som har krav på det, tilbys samiskopplæring.

Fylkeskommuner innenfor forvaltningsområdet for samisk språk omfatter i dag Troms og Finnmark fylkeskommune,  Nordland fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune. Disse fylkeskommunene mottar tospråklighetsmidler fra Sametinget.

Fylkeskommunene har gjennom fylkesplanleggingen mulighet til å koordinere arbeidet med den samiskspråklige utviklingen innenfor eget fylke. Gjennom sine samarbeidsavtaler med Sametinget har fylkeskommunene i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Hedmark påtatt seg å arbeide for å styrke samisk språk, kultur, samfunnsliv og samiske næringer i fylkene. For at dette arbeidet skal føre til en mest mulig helhetlig satsing er det viktig at fylkeskommunene har et aktivt samarbeid med Sametinget, kommunene og statlige virksomheter i fylkesplanleggingen.

St.meld. nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken

Statlige virksomheters arbeid med samiske språk

Alle departementene har på sine fagområder ansvar for samiske språk, blant annet gjennom at det gis informasjon på samisk og at det tas hensyn til samiske brukere. Konkret innebærer dette at aktuelle lover, forskrifter og skjema gjøres tilgjengelig på samisk.

Statlige etater har som regjeringens utøvende organer et spesielt ansvar for å ivareta samiske brukeres rettsikkerhet og hensynet til at offentlige tjenester er tilpasset den samiske befolkningens språk- og kulturbakgrunn.

God kvalitet i tjenestetilbudet forutsetter kunnskap om samisk språk og kultur. Innenfor forvaltningsområdet for samisk språk er det avgjørende å sørge for tilstrekkelig personell med samisk språk- og kulturkompetanse for at samiske brukere skal oppleve kvalitet i tjenestene.

Kunnskapsbehovet kan omfatte folkerettslige forpliktelser, norsk politikk og lovgivning knyttet til samiske forhold, kunnskap om språklige, kulturelle, historiske og næringsmessige forhold, kunnskap om samiske institusjoner og organisasjoner, samt mer spesialisert kunnskap knyttet til egne saksfelt. Det er viktig at arbeidsgivere med behov for slik kompetanse legger til rette for kompetanseutvikling gjennom egen kompetanseplanlegging og rekruttering.

Det er viktig å synliggjøre samepolitiske mål i tildelingsbrev til statlige etater. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i embetsoppdraget til fylkesmennene understreket at fylkesmennene må ha et bevisst forhold til samisk kultur og til bruk av samiske språk. Også i tildelingsbrev til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er direktoratets ansvar for samiske språk og informasjon på samisk gjort tydelig.

Offentlig informasjon på samisk

Statens kommunikasjonspolitikk skal legges til grunn også i kommunikasjonen med samiske brukere. Statlig kommunikasjon bygger på kommunikasjonspolitikkens prinsipper for god kommunikasjon: Åpenhet, medvirkning, nå alle, aktiv, helhet og linjeprinsippet. Forvaltningen skal kommunisere på en best mulig måte både mot innbyggere, næringsliv og forvaltningen selv, basert på disse prinsippene.

Det er etablert en egen oversettertjeneste for departementene for å sikre at nyheter og annen informasjon gjøres tilgjengelig på regjeringen.no også på de samiske språkene.

Statens kommunikasjonspolitikk

Stadig flere offentlige virksomheter legger ut informasjon på samisk på sine nettsider.