Forvaltningsområdet for samisk språk

I forvaltningsområdet for samiske språk har samiske språkbrukere rettigheter i møte med offentlige etater i området, etter bestemmelsene i kapittel 3 i sameloven.

Samiskundervisning med tre elever
Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav

Forvaltningsområdet for samiske språk er delt inn i tre kommunekategorier kalt språkutviklingskommuner, språkvitaliseringskommuner og språkstimuleringskommuner. Hvilke kommuner som tilhører hvilken kategori, er fastsatt i forskrift om forvaltningsområdet for samiske språk. De språklige rettighetene borgerne i en kommune har i møte med offentlige myndigheter, er ulike avhengig av hvilken kategori kommunen tilhører.  Forvaltningsområdet består i tillegg av fylkeskommunene Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag. De språklige rettighetene er de samme i de fire fylkeskommunene.

Offentlige organer innenfor forvaltningsområdet har en rekke forpliktelser overfor den samiske befolkningen, både gjennom samelovens språkregler og opplæringsloven, barnehageloven og stedsnavnsloven. Offentlige organer kan være kommunen, fylkeskommunen eller statlige organer.

I alle kommuner og fylkeskommuner i forvaltningsområdet for samiske språk gjelder følgende krav:

 • Kunngjøringer fra offentlige organer som særlig retter seg mot hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både på samisk og norsk (§3-2).
 • Skjema til bruk overfor et offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk (§ 3-2).
 • Lokale forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den samiske befolkningen i kommunen, skal oversettes til samisk (§3-2).
 • Kommunen og fylkeskommunen skal drøfte utfordringer og fastsette mål for å styrke samisk språk, i det kommunale og regionale planarbeidet (§ 3-13).
 • Ansatte i offentlige organer har rett til permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk dersom organet har behov for slik kompetanse (§ 3-7). 

I tillegg gjelder det ulike språkrettigheter i de tre kommunekategoriene

Språkstimuleringskommuner har det laveste rettighetsnivået. Disse kommunene skal sørge for et samisk språk- og kulturtilbud til barn, unge og eldre (§ 3-10).

Språkutviklingskommuner og språkvitaliseringskommuner har det høyeste rettighetsnivået. Her gjelder følgende:

 • Den som henvender seg muntlig på samisk til kommunens organer, har rett til muntlig svar på samisk. I språkutviklingskommuner gjelder en rett til samtidig muntlig svar (§ 3-3).
 • Den som henvender seg skriftlig på samisk til kommunens organer har rett til skriftlig svar på samisk (§ 3-3). 
 • Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor offentlige helse- og omsorgsinstitusjoner i språkutviklingskommuner og språkvitaliseringskommuner, har rett til å bli betjent på samisk (§ 3-5). 
 • Brukerne skal aktivt informeres om retten til å bruke samisk (3-3a).
 • I språkutviklingskommunene skal samisk være likestilt med norsk i den interne kommunale administrasjonen og i kommunestyret. Kommunestyret i språkutviklingskommunen kan bestemme at samisk også skal være likestilt med norsk i andre folkevalgte organer. I alle øvrige kommuner (også utenfor forvaltningsområdet) kan kommunestyret bestemme at samisk skal være likestilt med norsk i hele eller deler av den interne kommunale administrasjonen og i de fleste folkevalgte organer (§ 3-9).

I fylkeskommunene i forvaltningsområdet har den som henvender seg skriftlig på samisk rett til skriftlig svar på samisk (§ 3-3).

Opplæringsloven (ny opplæringslov vedtatt 9. juni 2023), barnehageloven, og stedsnavnsloven stiller også særlige krav til kommunene i forvaltningsområdet:

 • Alle elever i språkutviklingskommuner og språkvitaliseringskommuner har rett til opplæring på og i samisk (opplæringsloven § 3-2).
 • Kommunen har ansvar for at barnehagetilbudet til samiske barn bygger på samisk språk og kultur (barnehageloven §10).
 • Ved veiskilting der flerspråklige stedsnavn benyttes, skal det samiske navnet stå først (forskrift om stedsnavn § 7).

Mener du at et offentlig organ ikke har fulgt bestemmelsene om samisk språk, kan du sende en skriftlig klage. Hvis klagen gjelder kommunen eller fylkeskommunen, er statsforvalteren klageinstans. Hvis klagen gjelder et statlig organ, er klageinstansen det nærmeste overordnede statlige organet.

Alle kommuner kan søke om å om å bli innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Vedtak om innlemmelse gjøres av Kongen i statsråd. Per i dag består forvaltningsområdet for samisk språk av følgende kommuner:

 • Kautokeino kommune
 • Karasjok kommune
 • Tana kommune
 • Nesseby kommune
 • Porsanger kommune
 • Kåfjord kommune
 • Lavangen kommune
 • Tjeldsund kommune
 • Hamarøy kommune
 • Hattfjelldal kommune
 • Snåsa kommune
 • Røyrvik kommune 
 • Røros kommune 

Sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk anses som likestilt. Kommunene som er innlemmet i forvaltningsområdet for samiske språk i dag, gir språklige rettigheter på det eller de samiske språkene som kommunens tjenestekrets omfatter. Hvilket eller hvilke språk det er, avhenger av hvilket samisk språkområde kommunen ligger i.

Sametinget gir tospråklighetstilskudd til kommuner i forvaltningsområdet for samiske språk. Fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag mottar også tospråklighetstilskudd fra Sametinget.

Forskrift til sameloven om forvaltningsområdet for samisk språk