Samiske språk

Forvaltningsområdet for samisk språk

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det gir samiske språkbrukere spesielle rettigheter i møte med offentlige etater i området.

Samiskundervisning med tre elever
Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav

I forvaltningsområdet for samisk språk gir samelovens språkregler rett til å bruke og få svar på samisk språk i kontakt med offentlige organer og til å møte samisk språk i offentlig sammenheng. Offentlige virksomheter innenfor forvaltningsområdet har en rekke forpliktelser overfor den samiske befolkningen både gjennom samelovens språkregler og opplæringsloven, barnehageloven og stedsnavnsloven.

I forvaltningsområdet for samisk språk gjelder følgende krav for offentlige virksomheter:

 • Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både på samisk og norsk. Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk (§ 3-2).
 • Den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk (§ 3-3). 
 • Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk (§ 3-5). 
 • Tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet har rett til permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk når organet har behov for slik kunnskap (§ 3-7). 
 • Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk hele eller deler av den kommunale forvaltning (§ 3-7).

Opplæringsloven, barnehageloven, og stedsnavnsloven stiller også særlige krav til kommunene i forvaltningsområdet:

 • Kommunen har ansvar for at barnehagetilbudet til samiske barn bygger på samisk språk og kultur (barnehageloven § 8)
 • Den samiske læreplanen – Kunnskapsløftet-Samisk – skal brukes i skolen i kommunen (forskrift til opplæringsloven § 1-1)
 • Ved veiskilting der flerspråklige stedsnavn benyttes, skal det samiske navnet stå først (forskrift om stedsnavn § 7)

Dersom du mener at et offentlig organ ikke har fulgt bestemmelsene om samisk språk, kan du sende en skriftlig klage. Hvis klagen gjelder kommunen eller fylkeskommunen, er statsforvalteren klageinstans. Hvis klagen angår et statlig organ, er klageinstansen det nærmeste overordnede statlige organet.

Alle kommuner kan søke om å om å bli med i forvaltningsområdet for samisk språk. Vedtak om innlemming gjøres av Kongen i Statsråd. Per i dag består forvaltningsområdet for samisk språk av følgende kommuner:

 • Kautokeino kommune
 • Karasjok kommune
 • Tana kommune
 • Nesseby kommune
 • Porsanger kommune
 • Kåfjord kommune
 • Lavangen kommune
 • Tjeldsund kommune
 • Hamarøy kommune
 • Hattfjelldal kommune
 • Snåsa kommune
 • Røyrvik kommune 
 • Røros kommune 

  

Sametinget gir tospråklighetstilskudd til kommuner i forvaltningsområdet for samiske språk. Fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag mottar også tosprålighetstilskudd fra Sametinget.

Forskrift til sameloven om forvaltningsområdet for samisk språk