Internasjonale konvensjoner som gjelder språk

Flere internasjonale konvensjoner om minoriteter og urfolk har bestemmelser om vern av språk, som ILO-konvensjon nr. 169, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og den europeiske pakten om region- eller minoritetsspråk.

  

Flere internasjonale konvensjoner om minoriteter og urfolk har bestemmelser om vern av språk.

  • ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk sier blant annet i artikkel 28 at «Det skal treffes tiltak for å bevare og fremme utvikling og bruk av de opprinnelige språk for vedkommende folk».
  • FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter gir føringer for Norges arbeid for samisk språk. Videre omtaler FN-erklæringen om urfolks rettigheter blant annet språklige rettigheter for urfolk.
  • Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (The European Charter for Regional or Minority Languages) ble vedtatt i 1992 av Europarådet med det formål å verne minoritetsspråk, slik at europeisk kultur bevares som en forent og mangfoldig kultur. Pakten forplikter nasjonalstatene til å gjennomføre konkrete tiltak for å bevare regions- og minoritetsspråk, slik at de blir synlige både i politikken, i lovgivningen og i praksis. Del II i pakten fastsetter en rekke viktige formål og prinsipper når det gjelder statenes plikt til å sikre vern av minoritetsspråkene. Del III i Minoritetsspråkpakten inneholder mer omfattende og detaljerte regler som legger konkrete plikter på myndighetene på ulike felt, blant annet innen områder som utdanning, rettsvesen og offentlige forvaltning. For Norge er del III i pakten gitt virkning for nordsamisk.