Nepal - fokusland for norsk utviklingssamarbeid

Nepal er et lavinntektsland og et av de fattigste landene i Asia. Nepal lå som nummer 145 på Human Development Index 2014.

Nepal vedtok ny grunnlov 20. september 2015. Dette var et viktig steg for fortsatt demokratisk utvikling i Nepal, men landet står fortsatt foran store utfordringer. Grunnloven krever at lokalvalg, provinsvalg og valg på sentralt nivå skal skje innen januar 2018. Før den tid må flere avklaringer finne sted, bl.a. enighet om inndeling av provinsene og grensedeling mellom de ulike valgdistriktene.

Norges bistand

I 2015 ga Norge totalt 492 millioner i bistand til Nepal. Den langsiktige bistanden utgjorde 262 millioner kroner. I tillegg ble det gitt 230 millioner kroner i humanitær bistand etter jordskjelvene i april og mai 2015.

De viktigste områdene for den langsiktige bistanden er utdanning, godt styresett og ren energi. Nepal er satsingsland for norsk utdanningsbistand og bidrar til Nepals sektorprogram for grunnutdanning. Selv om nesten alle barn i Nepal begynner på skolen, gjelder dette fremdeles i liten grad marginaliserte grupper. Samtidig er det mange som faller fra før de når ungdomsskolen. Norge legger stor vekt på utdanning for marginaliserte barn, især jenter og barn med nedsatt funksjonsevne.

Nepal er også satsingsland for norsk energibistand. Utbygging av Nepals vannkraftressurser vil kunne bidra til økonomisk utvikling, men vil være avhengig av betydelige utenlandske innvesteringer. Norge finansierer kraftledninger i Nepal og bidrar til landsbyelektrifisering.

Gjennomføring av styresettreform er viktig for den demokratiske utviklingen i Nepal. Norge støtter et landsomfattende lokalutviklingsprogram ledet av nepalske myndigheter. Programmet styrker demokratisk deltakelse i planlegging og beslutning på lokalt nivå og forbedrer tjenesteyting fra lokale myndigheter.

Norge støtter også arbeidet med menneskerettigheter, klimatilpasning og kvinners rettigheter og likestilling i Nepal. Styrking av sivilt samfunn er sentralt i støtten som forvaltes av Norad.

Se også Norads landsider.

Til toppen