Innbyggerhøring

Innbyggerhøring


Innbyggerhøringer er en teknikk for å skape demokratisk fornyelse i kommunene; for å styrke kontakten mellom kommune og innbygger. Ideen er utviklet og gjennomført med godt resultat i USA, Tyskland og Storbritannia.


Innbyggerhøringen er bygget på prinsippet om at et representativt utvalg av innbyggere samles i en høringsgruppe som skal uttale seg i en viktig sak etter først å ha mottatt all relevant informasjon og gjort grundige overveielser. Der dette tiltaket har vært benyttet, har gruppen vært sammensatt av en gruppe på 12 til 25 innbyggere. Deltakerne er i utgangspunktet valgt tilfeldig blant kommunens innbyggere, men det er viktig at ulike grupper i lokalsamfunnet er representert. Gruppen samles i et tidsrom på 3-6 dager for å diskutere en viktig politisk sak. I løpet av denne samlingen får jurymedlemmene sjansen til å diskutere seg imellom og avhøre relevante "vitner" om den aktuelle saken. Vitnene vil normalt være personer som har spesielle forutsetninger for å svare på spørsmål om saken, slik som fagfolk, interesserepresentanter eller politikere.


Til slutt skal gruppen avgi en uttalelse i det aktuelle spørsmålet. En slik uttalelse kan være en samlet uttalelse eller en redegjørelse for de ulike synspunktene som er fremkommet gjennom diskusjon i høringsgruppen. Innbyggerhøringen kan ikke erstatte kommunestyrebehandling i et angitt spørsmål. Den må i første rekke oppfattes som supplement til de eksisterende lokaldemokratiske institusjonene som kommunestyret eller de politiske partiene. Innbyggerhøringen gir de folkevalgte en anledning til å komme i dialog med innbyggerne samtidig som høringsgruppen kan komme til å utgjøre viktige rekrutteringsbaser for lokalpolitisk arbeid.

Til toppen