Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010–2016)

Navnet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2010, ved at inkluderingssakene ble overført fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementets navn ble endret. Hovedtyngden av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Barne- og likestillingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Familie- og forbrukerdepartementet, Kommunaldepartementet, Miljøverndepartementet, Lønns- og prisdepartementet, Sosialdepartementet, Finans- og tolldepartementet og Justis- og politidepartementet, til Indredepartementet som ble opprettet 1. januar 1846. Ansvaret for integreringssaker i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, ble 16. desember 2015 lagt til statsråden for innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet. 1. april 2016 ble sakene overført til statsråden for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet.

Regjeringspolitikere