Sosialdepartementet (Departementet for sosiale saker, handel, industri og fiskeri) (1913–1916)

Navnet Sosialdepartementet ble tatt i bruk 1. juli 19013, ved at Handelsdepartmentets navn ble endret og en rekke saker ble overført. Til Utenriksdepartementet ble det meste av sjøfartsavdelingen overført. Fra Justis- og politidepartementet fikk Sosialdepartementet overført  det sivile medisinalvesen, emigrantkontrollen og endel lovsaker. Fra Finans- og tolldepartementet fikk departementet overført Arbeidebruk og Boligbanken, syke- og understøttelseskasser og livsforsikringsselskaper. Fra Kirke- og undervisningsdepartementet fikk departementet overført sedelighets- og avholdssaker. Fra Landbruksdepartementet fikk departementet overført endel arbeidssaker. Hovedtyngden av Handelsdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Justis- og politidepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet, Indredepartementet, 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), 3. Departement (politisaker), 4. Departement (innenrikssaker) og 5. Departement (finanssaker), til 2. Departement (innenrikssaker), 4. Departement (handels- og tollsaker) og 5. Departement (økonomiske saker) som alle ble opprettet 2. mars 1814. 1. oktober 1916 ble handels-, sjøfarts-, industri-, håndverks- og fiskerisaker overført til det nyopprettede Departementet for handel, sjøfart, industri, håndverk og fiskeri/Handels- og sjøfartsdepartementet. Samtidig ble Sosialdepartementets fulle navn endret til Departementet for sosiale saker.

Regjeringspolitikere