108 rettsakter inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 30. mars ble 108 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er et direktiv om fastsettelse av grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren.

Direktivets formål er å fremme sjøsikkerhetsarbeidet og pålegger på visse vilkår medlemsstatene en undersøkelsesplikt ved svært alvorlige sjøulykker hvor noen har omkommet, ved alvorlig forurensing eller hvor hele skipet forsvinner. Undersøkelsessystemet i direktivet hviler på de samme prinsipper som i den nye sjøloven om undersøkelser av sjøulykker.

Fra norsk side anser man at direktivet kan være svært nyttig, blant annet av hensyn til informasjonsutveksling, felles rapportering og annet europeisk samarbeid om undersøkelse av sjøulykker. Det vil være nødvendig med enkelte tilpasninger i norsk rett, og på møtet i EØS-komiteen ble det tatt forbehold om Stortingets samtykke da rettsakten ble vedtatt innlemmet.

Her kan du lese dagsorden for møtet med oversikt over alle rettsakter som ble vedtatt innlemmet. I dette dokumentet (pdf) kan du lese mer om hver enkelt rettsakt.

EØS-komiteen merket seg innspill fra Norge, Island og Liechtenstein om blant annet kredittinstitusjoner, standardisering, EUs nye program for utdanning ”Erasmus for all” og EUs nye program for forskning og innovasjon ”Horizon 2020”. EØS-EFTA kommentarene kan leses på EFTAs hjemmeside.

 

Til toppen