Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 39

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Nedrustning og prøvestansavtalen (CTBT), Syria, Somalia, Israel/Palestina, Libya, Nord-Korea og Etiopia.

«The dire humanitarian, economic, and security, situation on the ground must be improved. We will continue to actively support all efforts to this end, but the root causes of the conflict must also be addressed».

FN-ambassadør Mona Juul i Sikkerhetsrådet
28. september 2021 i møte om den politiske situasjon i Syria

Mandag 27. september ble det avholdt en åpen orientering om nedrustning og prøvestansavtalen (CTBT). Møtet ble ledet av Irlands minister for europasaker, Thomas Byrnes, og FNs høyrepresentant for nedrustning, Izumi Nakamitsu, eksekutivsekretær for ‘Comprehensive Test Ban Treaty Organisation (CTBTO), Robert Floyd, samt CTBTO ungdomsrepresentant, Magdalena Wangui Wanyaga, orienterte rådet. En rekke land, inkludert Norge, kritiserte Nord-Korea for ha gjennomført prøvesprengninger og for å utvikle sitt atomvåpenarsenal.

Situasjonen for syriske flyktninger var tema på møte i FNs sikkerhetsråd i uke 39. Foto: Diab Bassam, UNHCR
Situasjonen for syriske flyktninger var tema på møte i FNs sikkerhetsråd i uke 39. Foto: Diab Bassam, UNHCR

Tirsdag 28. september var det månedlig møte om den politiske situasjonen i Syria. Spesialutsending Geir O. Pedersen var fysisk til stede og orienterte rådet. I tillegg ga sivilsamfunnsrepresentant Rouba Mhaissen, grunnlegger og leder av Sawa for Development and Aid og Sawa Foundation UK, en orientering om organisasjonens arbeid for syriske flyktninger.

Spesialutsending Pedersen kunngjorde at han vil invitere til en sjette forhandlingsrunde i grunnlovskomiteen 18. oktober i Genève, noe Norge og de fleste rådsmedlemmene ønsket velkommen. Pedersen gjentok også oppfordringer om å gjenopplive den politiske prosessen, behovet for et nytt internasjonalt format og en trinnvis tilnærming. Norges ambassadør Mona Juul uttrykte støtte til spesialutsendingens arbeid, og oppfordret alle partene involvert i konflikten til å identifisere tiltak som kan bidra til å bevege den politiske prosessen fremover.

Tirsdag var det også en orientering om situasjonen i Somalia, med fokus på kvinner, fred og sikkerhet. FNs visegeneralsekretær Amina Mohamed orienterte etter en nylig reise til landet. Mens forrige valg, i 2016, hadde vært en milepæl for kvinners representasjon var Mohamed nå bekymret for en tilbakeskritt. Hun oppfordret det internasjonale samfunnet til å opprettholde presset for å bidra til bredere kvinnelig deltakelse.

Dr. Shukria Dini  talte kvinnenes sak på møtet om Somalia. Foto: FN
Dr. Shukria Dini talte kvinnenes sak på møtet om Somalia. Foto: FN

Sivilsamfunnsrepresentant Dr. Shukria Dini oppfordret giverne til å trekke støtten til valget dersom Somalia ikke kan garantere for at en tredjedel av plassene skal gå til kvinner. Blant rådets medlemmer var det bred støtte til arbeidet med å styrke kvinners deltakelse i styresett generelt og i politisk representasjon spesielt. Russland og Kina advarte samtidig mot å være utålmodige. Norge og likesinnede oppfordret til å intensivere innsatsen med å gjennomføre Somalias eget planverk for kvinners deltakelse. Norge trakk også frem betydningen av at kvinner inkluderes i den nasjonale forsoningsprosessen.

Onsdag 29. september ble det avholdt et månedlig møte om Israel/Palestina. Møtet var den kvartalsvise oppfølgingen av resolusjon 2334 vedtatt i 2016 (bosettingsresolusjonen). Møtet ble gjennomført som åpen orientering med påfølgende lukkede konsultasjoner. FNs spesialkoordinator, Tor Wennesland, og to sivilsamfunnsrepresentanter, Meredith Rothbart og Mai Farsakh, orienterte rådet. Et betydelig flertall av rådets medlemmer oppfordret eksplisitt til en forhandlet to-statsløsning, og de fleste, inkludert Norge, understreket at dette er den eneste bærekraftige løsningen på konflikten. Norge ønsket dessuten velkommen den gjenopptatte dialog mellom Israel og Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) og oppfordret til styrket dialog.  

Samme dag vedtok også et enstemmig Sikkerhetsråd å forlenge kapittel VII-mandatet for inspeksjon av fartøy utenfor Libyas kyst (FNSR 2598). Mandatet ble forlenget med et år, og med dette autoriserer Sikkerhetsrådet FNs medlemsland til å foreta inspeksjon, og evt. konfiskering, av fartøy utenfor Libyas kyst som mistenkes for smugling av migranter eller menneskehandel.

Sikkerhetsrådet  var enstemmig i det videre engasjementet for Libya. Foto: FN
Sikkerhetsrådet var enstemmig i det videre engasjementet for Libya. Foto: FN

Torsdag 30. september vedtok Sikkerhetsrådet enstemmig å videreføre mandatet for FNs politiske oppdrag i Libya, Unsmil (FNSR 2599), uten endringer. Med den tekniske videreføringen løper mandatet nå frem til 31. januar 2022 og bør ses i lys av uenighet mellom rådsmedlemmene om spørsmål knyttet til bl.a. reorganisering av oppdraget.

Fredag 1. oktober vedtok Sikkerhetsrådets medlemmer arbeidsprogrammet for oktober. Kenya har presidentskapet i Sikkerhetsrådet denne måneden.

Sikkerhetsrådet avholdt samme dag lukkede møter om Nord-Korea og utvisningen av FN-diplomater i Etiopia. Rådsmedlemmene kom ikke til enighet om en uttalelse om situasjonen i Etiopia. Ambassadør Mona Juul ga en kommentar til pressen etter møtet.

Skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: