Forsiden

Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 40

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Haiti, Syria, DR Kongo, Golanhøydene, håndvåpen, Etiopia og Hviterussland.

“On Friday we were shocked by Ethiopia’s expulsion of seven UN officials. And today, we are profoundly dismayed by Ethiopia’s failure to reverse this untenable decision. […] It is unacceptable that Ethiopia chooses to obstruct the important work of crucial UN organisations. The UN is delivering lifesaving aid to people in desperate need, impartially, and in all parts of Ethiopia.”

FN-ambassadør Mona Juul
i Sikkerhetsrådet 6. oktober i møte om situasjonen i Etiopia

Haiti: Norge er til stede i Haiti med et medisinsk helseteam for å bistå sivile etter jordskjelvet på øya. Foto: Direktoratet for sikkerhet og beredskap
Haiti: Norge er til stede i Haiti med et medisinsk helseteam for å bistå sivile etter jordskjelvet på øya. Foto: Direktoratet for sikkerhet og beredskap

Mandag 4. oktober ble det avholdt en åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Haiti, Binuh. FNs spesialrepresentant og leder for FNs politiske oppdrag i Haiti, Helen La Lime, og Emmanuela Douyon fra sivilsamfunnsorganisasjonen Policité, orienterte rådet. Både La Lime og de fleste rådsmedlemmene beskrev situasjonen i Haiti som kraftig forverret etter drapet på presidenten tidligere i år, det store jordskjelvet med etterfølgende tropisk storm, samt en svært krevende politisk situasjon og betydelige sikkerhetsutfordringer. Ambassadør Juul la i sitt innlegg vekt på behovet for en nasjonal dialog på Haiti, og at det avholdes valg. Haitis utenriksminister Claude Joseph deltok også i møtet.

 

Syria kjemi: Stedfortredende ambassadør Trine Heimerback oppfordret Syria til å etterleve resolusjonen fra Sikkerhetsrådet. Foto: FN-delegasjonen
Syria kjemi: Stedfortredende ambassadør Trine Heimerback oppfordret Syria til å etterleve resolusjonen fra Sikkerhetsrådet, løse utestående saker og sikre konstruktivt samarbeid med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). Foto: FN-delegasjonen Foto: FN-delegasjonen

Samme dag ble det også avholdt et månedlig møte om elimineringen av det syriske kjemivåpenprogrammet. FNs høyrepresentant for nedrustning, Izumi Nakamitsu, orienterte rådet. Møtet er basert på den månedlige rapporten fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), i tråd med resolusjon 2118 (2013). Stedfortredende ambassadør Trine Heimerback oppfordret i sitt innlegg Syria til å etterleve resolusjonen, løse utestående saker og sikre konstruktivt samarbeid med OPCW.

Tirsdag 5. oktober var det åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Den demokratiske republikken Kongo, Monusco. Nedtrappingsplanen for Monusco og siste tids politiske utvikling sto sentralt i spesialrepresentant Bintou Keitas orientering. Rådet fikk også orienteringer fra to representanter for organisasjonen Voice of Congolese Women, der de viste til at krig og den usikre sikkerhetssituasjonen øst i landet særlig rammer kvinner. Rådets medlemmer uttrykte tilslutning til nedtrappingsplanen for Monusco, samtidig som de uttrykte bekymring for det økende voldsnivået og den stadig forverrede humanitære situasjonen øst i landet. 

Undof: Norge støtter FNs arbeid for å bevare våpenhvilen i Golan og respektere avtalen fra 1974. Foto: FN
Undof: Norge støtter FNs arbeid for å bevare våpenhvilen i Golan og respektere avtalen fra 1974. Foto: FN

Tirsdag var det også et lukket møte om FNs observatørstyrke på Golanhøydene, Undof. Norge fremhevet sin støtte til Undofs arbeid og forventning om at styrken, i tråd med mandatet, skal fortsette å overvåke våpenhvileavtalen og holde tett kontakt med partene. Samtlige rådsmedlemmer uttrykte bekymring om brudd på 1974-avtalen, støtte til videreføring av mandatet, samt støtte til full, fri og sikker bevegelse for Undofs personell.

Onsdag 6. oktober ble det avholdt et møte om håndvåpen med særlig vekt på den trusselen ulovlig handel med håndvåpen utgjør for fredsbevarende operasjoner. FNs høyrepresentant for nedrustning, Izumi Nakamitsu, leder for den mellomstatlige organisasjonen for håndvåpen i regionen rundt de store sjøene og Afrikas Horn, Balderin Abdelgadir, samt forsker David Lochhead fra organisasjonen Small Arms Survey, orienterte. Rådets medlemmer var samstemte om behovet for å få bedre kontroll med ulovlige håndvåpen, og om at ulovlige håndvåpen utgjør en trussel mot fredsoperasjoner. Medlemmene har imidlertid ulike syn på hvilke virkemidler som er best egnet til å få bukt med problemet. Flere av rådets medlemmer, inkludert Norge, tok opp de humanitære konsekvensene ulovlige håndvåpen medfører, og Norge trakk særlig frem den trusselen slike våpen utgjør for sivilbefolkningen og barn spesielt.

Rådet holdt samme dag et åpent møte om situasjonen i Etiopia. Generalsekretær Guterres orienterte rådet om den humanitære krisen og om FNs syn på Etiopias utvisning av syv FN-ansatte. Han understreket at FN ikke har mottatt dokumentasjon på anklagene mot de utviste FN-medarbeiderne og mener Etiopias fremgangsmåte bryter med anerkjente regler og standarder. Samtlige medlemmer støttet FNs humanitære arbeid i Etiopia og beklaget, med noe ulik tyngde, utvisningen. Samtlige medlemmer støttet også AUs (Den afrikanske union) og høyrepresentant Obasanjos arbeid for å finne en politisk løsning.

Norge var blant initiativtakerne til møtet og holdt et tydelig innlegg. Ambassadør Juul understreket at den humanitære krisen er menneskeskapt og at det, særlig i denne situasjonen, er svært alvorlig å utvise representanter FN har sendt for å hjelpe. Kamphandlingen må stanses og partene må søke en politisk løsning. Rådets medlemmer lyktes ikke å enes om en uttalelse.

Fredag 8. oktober ble det avholdt et uformelt møte i såkalt «Arria-format» om situasjonen i Hviterussland. Målet med møtet var å rette oppmerksomhet mot menneskerettighetssituasjonen i landet, samt regional stabilitet. Estlands utenriksminister ledet møtet. Innleder var Ilze Brands Kehris, FNs assisterende generalsekretær for menneskerettigheter. I tillegg ble det gitt orienteringer fra tre menneskerettighetsaktivister og analytikere. I alt 39 innlegg ble holdt. Norge var medarrangør. Møtet ble gjennomført virtuelt – Norge innlegg og møtet i sin helhet kan sees her.  

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: