Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 16

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, Israel/Palestina, Ukraina, Kosovo, Vest-Sahara og Abyei.

«Cross-border cooperation is, and will be, key to a future where the people enjoy security and development. Practical confidence building measures also create a conducive environment. Neither side should see ‘the final solution’ as a zero-sum-game».

Ambassadør Mona Juul i Sikkerhetsrådet 21. april 2022,
i møte om Unisfa i Abyei

Tirsdag 19. april gjennomførte Sikkerhetsrådet lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag  i Libya, UNSMIL. Møtet ble avholdt på oppfordring fra Russland for å gi muligheten for rådet til å diskutere situasjonen i forkant av mandatfornyelsen for UNSMIL, hvis mandat utløper 30. april. FNs undergeneralsekretær Rosemary DiCarlo orienterte rådet. Norge oppfordret til overholdelse av våpenhvilen samt understreket viktigheten av at rådet vedtar et nytt substansielt mandat for UNSMIL når det nåværende mandatet løper ut i slutten av måneden. I løpet av det siste halvåret har rådet ved to anledninger kun blitt enige om teknisk mandatforlengelse. 

Samme dag  avholdt Sikkerhetsrådet et ekstraordinært møte om den israelsk-palestinske konflikten. Møtet ble avholdt som lukkede konsultasjoner og ble initiert av De forente arabiske emirater sammen med Norge, Frankrike, Irland og Kina som svar på den voldelige opptrappingen i Øst-Jerusalem under de religiøse høytidene påske, pesach og ramadan. FNs spesialkoordinator Tor Wennesland oppdaterte om den siste utviklingen. Norge oppfordret i sitt innlegg til at alle involverte måtte bidra til å roe ned situasjonen og hindre en ytterligere eskalering.

Rundebord i sikkerhetsrådssalen
Tirsdag 19. april avholdt Sikkerhetsrådet et ekstraordinært møte om den israelsk-palestinske konflikten. Foto: UD

Senere samme dag avholdt Sikkerhetsrådet en åpen orientering om den humanitære situasjonen i Ukraina med fokus på flyktninger, tredjelandsborgere og menneskehandel. Representanter fra FNs høykommissær for flyktninger, Kelly Clements, og Den Internasjonale organisasjonen for migrasjon, António Vitorino, orienterte. Den humanitære situasjonen forverres stadig, antall fordrevne har nå passert 12 millioner. Det ble blant annet uttrykt advarsler mot økning av menneskehandel, seksualisert og kjønnsbasert vold. Møtet var initiert av Frankrike og Mexico, og er det tredje rådsmøtet om krigen i Ukraina under Storbritannias presidentskap i april. Fra norsk side ble Russlands ansvar for krigen understreket og det ble videre vist til partenes folkerettslige forpliktelser til å beskytte sivile, inkludert barn, og sivil infrastruktur, samt forpliktelsen til å gi og tilrettelegge for humanitær tilgang.

Personer på talerstol
Tirsdag 19. april avholdt Sikkerhetsrådet en åpen orientering om den humanitære situasjonen i Ukraina med fokus på flyktninger, tredjelandsborgere og menneskehandel. Foto: UD

Onsdag 20. april ble det gjennomført en halvårlig, åpen orientering i FNs Sikkerhetsråd om Kosovo og FNs fredsbevarende operasjon, UNMIK. Sikkerhetsrådets og UNMIKs viktigste oppgave i Kosovo er å opprettholde stabiliteten, samt fremme sikkerhet og respekt for menneskerettighetene. FNs nye spesialrepresentant, Caroline Ziadeh, orienterte. Hun understreket behovet for intensivert politisk dialog mellom partene for å finne varige løsninger på utestående spørsmål. Både Kosovos og Serbias utenriksministre deltok på møte, hvorav rapporten fra generalsekretæren datert 12. april var med på å danne bakteppe for møtet. Norge ønsket velkommen den nasjonale strategien for å bekjempe seksualisert vold og oppfordret partene til å engasjere seg fullt ut i konstruktiv dialog og i de EU-ledede forhandlingene.

Samme dag  avholdt rådet halvårlige, lukkede konsultasjoner om Vest-Sahara og FNs fredsbevarende operasjon, Minurso. Generalsekretærens nye utsending Staffan de Mistura samt FNs spesialrepresentant og leder av Minurso, Alexander Ivanko, orienterte. Det var første gang på tre år at generalsekretærens  utsending  orienterte rådet om Vest-Sahara som følge av en lengre periode uten en utsending. Rådets medlemmer ga bred støtte til de Misturas arbeid med å initiere en politisk dialog med alle parter. Norge trakk i sitt innlegg særlig frem behovet for bevegelsesfrihet for Minurso-personell samt betydningen av at alle parter respekterer og ivaretar menneskerettighetene.

Samme dag avholdt Sikkerhetsrådet en åpen orientering om situasjonen i Abyei og FNs fredsbevarende operasjon på grensen mellom Sudan og Sør-Sudan, Unisfa, etterfulgt av lukkede konsultasjoner. Generalsekretærens spesialutsending for Afrikas horn, Hanna Tetteh, og FNs undergeneralsekretær for fredsoperasjoner, Jean Pierre Lacroix, uttrykte begge bekymring for manglende fremgang i forhandlingene mellom Sudan og Sør-Sudan om Abyeis fremtidige status. Uro over sikkerhetshendelser den siste tiden og vurderinger av Unisfa i forkant av mandatfornyelsen i mai, var gjennomgående temaer i rådsmedlemmenes innlegg. Norge understreket betydningen av å videreføre et robust mandat for Unisfa. Norge pekte også tydelig på partenes ansvar både for tilrettelegging for den fredsbevarende operasjonen, og for sikkerheten og fremtiden til Abyeis innbyggere.

FN-soldat i felt
Onsdag 20. april avholdt Sikkerhetsrådet en åpen orientering om situasjonen i Abyei og FNs fredsbevarende operasjon på grensen mellom Sudan og Sør-Sudan, UNISFA. Foto: FN

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken

Presseuttalelse som fordømte terrorangrep mot skole i Kabul, 20. april.