Offisielt frå statsrådet 23. september 2016

I statsråd i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i barnelova.

Statsråd vart halde på Oslo slott 23. september 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 161 L (2015-2016)
Endringer i barnelova mv.
(likestilt foreldreskap)
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 160 L (2015-2016)
Endringar i veglova (Vegtilsynet)
(Nyheitssak)

Prop. 162 L (2015-2016)
Lov om taubaner (taubaneloven)
(Nyheitssak)

Prop. 163 L (2015-2016)
Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven)
(Nyheitssak)

2. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær i Utenriksdepartementet Tore Hattrem gis avskjed i nåde fra sitt embete.

Statssekretær Marit Berger Røsland gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug i Justis- og beredskapsdepartementet og utnevnes på ny som statssekretær for utenriksminister Børge Brende i Utenriksdepartementet.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Malawi, Kikkan Haugen, tillike til ambassadør i Lusaka, Zambia.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Dag Egil Adamsen til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Åremålsbeskikkelse av sjef for Utrykningspolitiet Runar Karlsen for en ny periode på seks år som sjef for Utrykningspolitiet, med tiltredelse fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Konstitusjon av politiadvokat Jorild Steindal som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. juli 2019.

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra 1. februar 2017.