2,8 millioner til kommuner som utvikler universell utforming

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det er et mål for regjeringen å styrke den universelle utformingen av samfunnet og sikre at alle mennesker uavhengig av funksjonsnivå kan delta i samfunnslivet.

– Universell utforming er en stor samfunnsoppgave der innsatsen i kommuner og fylkeskommuner spiller en helt sentral rolle. Derfor fordeler vi nå 2,8 millioner kroner som kommunene kan søke på.  Det er helt nødvendig å styrke kunnskapen og stimulere utviklingen av gode fysiske omgivelser for alle innbyggere, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Deltakerne i KSs nettverk for universell utforming er foregangskommuner på dette feltet i Norge. Det er flott at de er innstilt på å dele sine kunnskaper med andre, sier kultur- og likestillingsministeren.

Bufdir forvalter ordningen og har tildelt midler til 17 prosjekter. Flere kommuner får midler til kartlegging av universell utforming og behov for oppgradering. Mange kommuner arbeider med universell utforming på skolesektoren. Flere får også midler til kurs og konferanser for å styrke kunnskapen om temaet i fagetatene og hos politikerne.

Alle fylkeskommunene og nærmere 60 kommuner deltar i KS’ kommunenettverk for universell utforming. I dette nettverket deles nye verktøy og metoder samt tilgang på et stort nettverk med fagpersoner. 

Listen over mottakere av støtte i 2022 er lagt ut på Bufdirs hjemmeside