Trettebergstuen går av som kultur- og likestillingsminister

Anette Trettebergstuen har i dag valgt å trekke seg som kultur- og likestillingsminister, fordi hun har gjort flere svært alvorlige feil knyttet til habilitet.

– Jeg beklager på det sterkeste at jeg har brutt habilitetsreglene, og er svært lei meg for dette. Som statsråd er du avhengig av å ha full tillit. Å bryte habilitetsreglene er ikke tillitvekkende. Jeg har derfor orientert statsministeren om at jeg tar konsekvensene av mine feil, og går av, sier Trettebergstuen.

Det er disse feilene knyttet til habilitet som gjør at Anette Trettebergstuen trekker seg:

  • Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget november 2021.
  • Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022
  • Forslag av Tina Stiegler til vervet som styremedlem i styre til Den Nationale Scene vinteren/våren 2023.
  • Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.
  • Oppnevnelse av Renate Larsen til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023.

– Jeg har gjort flere svært alvorlige feil i håndteringen av min egen habilitet. Jeg har ikke vært bevisst nok på hvordan inhabilitet skal håndteres og jeg har ikke vært klar over at når man er inhabil, så kan man heller ikke foreslå personer jeg er inhabil overfor til et verv uten samtidig å be om settestatsråd. Dette er ene og alene mitt ansvar, sier Trettebergstuen.

Bård Nylund er en av Anette Trettebergstuens nære venner. Nylund er fadder til Trettebergstuens barn. Trettebergstuen er inhabil overfor Nylund, og har aldri vært i tvil om den vurderingen.

Renate Larsen og Anette Trettebergstuen møttes første gang i et bryllup i 2016, og begynte å omgås fra 2018. De er med i en vennegjeng på fem som møtes to-tre ganger i året og har jevnlig dialog. Larsen er ikke en av Trettebergstuens nærmeste venner. Trettebergstuen vurderte seg først som habil overfor Larsen, men har etter bistand fra embetsverket konkludert med at hun er inhabil overfor Larsen.

Tina Stiegler er en nær venn av Anette Trettebergstuen. Trettebergstuen nevnte Stieglers navn allerede i den innledende habilitetssamtalen med departementsråden like etter at hun tiltrådte som kultur- og likestillingsminister. Trettebergstuen er fadder til Stieglers barn. Trettebergstuen er inhabil overfor Stiegler, og har aldri vært i tvil om den vurderingen.

– Jeg er utrolig lei meg for at mine feil også går ut over andre; alle de fantastiske menneskene i kultur- og likestillingsfeltet, partiet, mine kolleger i regjering og alle andre jeg nå har skuffet, sier Trettebergstuen.

Nett-tv Kultur- og likestillingsministeren er tilgjengelig for pressen

Se sendingen her

Se sendingen her

***

Tidslinje med relevante detaljer

Høsten 2021: Som et ledd i oppstartsamtalene med departementsråden ble det avholdt en samtale om habilitet. Både habilitetsreglene generelt og relasjoner som kunne gjøre statsråden inhabil var tema i samtalen. I denne samtalen oppga statsråden blant annet Tina Stiegler som en person man skulle være oppmerksom på vennskapet til.

Likestillings- og mangfoldsutvalget

Oktober 2021: Politisk ledelse (PL) fikk bestilling fra SMK om at alle nedsatte utvalg skulle gjennomgås og eventuelt suppleres med representanter fra partene i arbeidslivet.

I KUD var dette relevant for Likestillings- og mangfoldsutvalget som var nedsatt av forrige regjering. Det ble besluttet å spørre partene i arbeidslivet om hvem de ville ha inn, og at statssekretær Haugsbakken skulle følge opp arbeidet. Haugsbakken fikk forslag fra LO om Bård Nylund.

Forslaget ble videreformidlet til fagavdelingen i KUD, som spurte Nylund. Habilitetsspørsmål ble ikke tatt opp i statssekretærens dialog med fagavdelingen. Nylund mottok et honorar på til sammen 40 000 kroner for perioden han satt som utvalgsmedlem.

Mannsutvalget

3.juni 2022: I et notat legger fagavdelingen i KUD frem forslag om medlemmer og leder av utvalget til PL.

Sommeren og tidlig høst 2022: I en samtale mellom statsråden og departementsråden ble Bård Nylunds navn nevnt av statsråden. Departementsråden sa at Nylund ikke kunne utnevnes siden han er en venn av statsråden. Statsråden svarte bekreftende, og Nylund ble ikke bragt videre i prosessen.

Norsk Folkemuseum

23. mars 2023: Fagavdelingen orienterte PL i ledermøte om at styremedlem Terje Breivik ønsket avløsning som styrerepresentant, og spurte om PL hadde forslag til kandidater.

23. mars 2023: I en diskusjon i politisk ledelse foreslo statsråden Bård Nylund. En statssekretær tok opp spørsmålet om oppnevnelsen var mulig gitt vennskapet. Statsråden svarte at hun ville melde seg inhabil og at statssekretæren kunne foreslå navnet til avdelingen i KUD.

27.mars 2023: E-post fra statssekretær Bohmann til fagavdelingen med forslag om Bård Nylund som erstatning for Breivik.

12. april 2023: Saksbehandler i fagavdelingen ringte Nylund og opplyste at han var ønsket som styremedlem. Nylund takket ja. Det ble ikke gjennomført intervju med Nylund, og det ble ikke foretatt en habilitetsvurdering.

13. april 2023: Fagavdelingen informerte i ledermøtet om at Nylund hadde takket ja.

14. april 2023: Oppnevningsbrev sendt administrativt. Honorar til Nylund kr. 90 000,- per år. Honoraret utbetales i to rater, i juni og i desember.

Den Norske Opera & Ballett (DNOB)

Uke 43 og 44 2022: Fagavdelingen gjennomførte intervjuer med sittende styremedlemmer.

22.november 2022: I et møte med statsråden, ekspedisjonssjef og departementsråd ble navn til verv i ulike kulturinstitusjoner drøftet. Statsråden spilte inn flere navn, blant andre Renate Larsen. Hun oppga samtidig at de var venner. Ekspedisjonssjefen mente Larsen hadde en profil som vil passe i Operaen.

Januar 2023: Statsråden snakket med Larsen på telefon. Hensikten med samtalen var å sondere om hun var ledig for styreverv generelt. Larsen sa at hun var åpen for å vurdere verv.

20. januar 2023: Notat til PL fra fagavdelingen i KUD om behovet for utskifting av styremedlemmer og kompetansebehov. Notatet inneholdt ingen navn på aktuelle kandidater.

16. mars 2023: Etter en vurdering av mange navn valgte avdelingen å gå videre med intervjuer av styrekandidatene Larsen og Bohr. Intervjuene ble gjort av avdelingen. Det ble ikke foretatt habilitetsvurderinger, men Larsen ble spurt i intervjuet om habilitetsutfordringer. Hun svarte nei.

13. juni 2023: Valg av nytt styre på generalforsamlingen Honorar til Larsen: kr 86 300,- per år som utbetales i to rater i juni og desember.

20. juni 2023: Habilitetssaken med Tonje Brenna ble publisert, og statsråden reflekterte over håndteringen av sin egen håndtering av habilitet. Trettebergstuen ringte da departementsråden og stabssjefen på SMK. Trettebergstuen ba om en habilitetsvurdering av sitt forhold til Renate Larsen.

21. juni 2023: Statsråden mottok vurderingen som konkluderte med at hun er inhabil.

Den Nationale Scene (DNS)

17. januar 2023: Ekspedisjonssjefen ba statsråden om å tenke på mulige navn fra Bergen til nytt styre i DNS. Statsråden foreslo Harald Schjelderup som styreleder, og Tina Stiegler og Monica Mæland som mulige styremedlemmer.

23. februar 2023: E-post fra avdelingen til Mercuri Urval (MU) vedlagt bakgrunnsinformasjon og foreløpig liste over mulige kandidater. Både Stiegler, Schjeldrup og Mæland er på listen.

24. mars 2023: KUD mottar en langliste på styreleder og styremedlem fra MU. På listen stod Tina Stiegler.

29. mars 2023: Beskjed fra MU om at Schjelderup takker nei av kapasitetsårsaker. Ekspedisjonssjef formidlet dette muntlig til statsråden.

12. april 2023: Avdelingen ba MU sjekke med Stiegler om hun var interessert i vervet som styreleder ved DNS.

13. april 2023: MU meldte til saksbehandler i avdelingen at Stiegler var tydelig motivert, og at MU gikk god for henne, «særlig når motivasjonen er så tydelig». MU meldte fra om at hun er en «ganske nær venn av statsråden».

21. april 2023: KUD v/ekspedisjonssjef, avdelingsdirektør og saksbehandler gjennomførte et intervju med Stiegler. Stiegler ble spurt om sitt vennskap med statsråden. Stiegler bekreftet vennskap, men mente at dette ikke vil være noe problem.

25. april 2023: SMS fra ekspedisjonssjef til statsråd; «Hei, før vi jobber videre med styret i DNS – ok med Tina Stiegler som styreleder? Du anbefalte henne og hun gjorde et godt og profesjonelt inntrykk på oss. Hilsen Heidi». Statsråden svarte på SMS: «Ja flott det».

24. mai 2023: I henhold til rutinen skal innstilling sendes til Eierskapsavdelingen i NFD. I oversendelsen gjorde avdelingen NFD oppmerksom på at Stiegler kjente statsråden personlig, men vurderte selv at det ikke var et habilitetsproblem. Avdelingen vurderte på det tidspunktet at det ikke var habilitetsutfordringer.

25. mai 2023: Tilbakemelding fra NFD hvor de rådet KUD til å be statsråden vurdere sin habilitet.

26. mai 2023: Samtale mellom statsråd og departementsråd om konsekvensene av at statsråden var inhabil overfor en potensiell styreleder og konsekvenser mht generalforsamling.

30. mai 2023: Avdelingen sendte notat til PL med grunnlag for vurdering av statsrådens habilitet. Statsråden hadde da allerede erklært seg inhabil.