300 milliarder i nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Nasjonalbudsjettet 2015 anslått til nærmere 300 milliarder kroner i 2014 (faste 2015-kroner). Av dette utgjør skatter og avgifter om lag 60 prosent. Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) bidrar med om lag 35 prosent og utbytte fra Statoil utgjør den resterende andelen.

Anslaget innebærer  en nedgang i statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på om lag 9 prosent sammenlignet med anslag i Revidert Nasjonalbudsjett 2014. Nedgangen skyldes primært lavere skatteinngang og lavere realiserte gasspriser enn tidligere antatt. Olje- og gassprisene som er forutsatt i anslagene er på henholdsvis 670 kroner per fat olje og 2,15 kroner per standard kubikkmeter gass målt i faste 2015-kroner. Dagens prisbilde tilsier at dette er noe høyt.

- Det er svært gledelig å se at petroleumsvirksomheten år på år leverer så store verdier for det norske samfunnet.  Virksomheten er Norges viktigste næring målt i verdiskaping, inntekter til staten og eksportverdi.  Måten vi forvalter våre naturressurser på er noe vi alle kan være stolte av, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Investeringene (inklusive leting) i petroleumsnæringen er i 2014 forventet å være på rundt 218 milliarder kroner (faste 2015-kroner). I 2015 ventes investeringene å falle med om lag 8 prosent, som fortsatt er et høyt nivå historisk sett. Utviklingen er hovedsakelig drevet av omfanget av prosjekter som til enhver tid er under utbygging.

Totalproduksjonen av olje, NGL (naturgass i væskeform), kondensat og gass på norsk sokkel er ventet å være rundt 214 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i 2014. Gass utgjør om lag halvparten av total produksjon. Produksjonen for 2015 er ventet å holde seg relativt uforandret. 

Estimatet for de samlede petroleumsressursene er ikke forandret siden Revidert Nasjonalbudsjett for 2014. Totale utvinnbare ressurser på norsk sokkel er anslått til å være 14,2 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter, tilsvarende 89 milliarder fat. Av de totale utvinnbare ressursene var 44 prosent produsert ved inngangen til 2014.

- Ressursgrunnlaget på sokkelen gir grunnlag for verdiskaping i mange tiår fremover. For at ressursgrunnlaget skal realiseres, må vi i fellesskap løse utfordringene vi står overfor slik at næringen blir effektiv og konkurransedyktig. Samtidig må satsingen på eksisterende felt opprettholdes, nye funn nær eksisterende infrastruktur må realiseres og umodne områder må utforskes, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Til toppen