313 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste i 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil styrke helsetilbudet til barn, unge og deres familier. I 2022 er det bevilget til sammen 952,5 millioner kroner gjennom kommunerammen til å styrke det helsefremmende og forebyggende tjenester til barn og unge. I tillegg kommer 379,7 millioner kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Nå er det klart hvilke kommuner som får tilskudd.

– Grunnlaget for god helse legges tidlig. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten bidrar til trygghet og trivsel og forebygger fysiske og psykiske plager på et tidlig tidspunkt. Koronapandemien har ytterligere vist hvor viktig denne tjenesten er. Jeg er veldig glad for at kommunene satser på dette tilbudet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helsedirektoratet har fordelt de øremerkete midlene etter søknad. 296 søknader for treårsperioden 2021 – 2023 er videreført. Det er 17 nye kommuner som har søkt om tilskudd, i tillegg til et interkommunalt samarbeid. Alle 18 har fått innvilget tilskudd. Til sammen er det ørmerket tilskudd tilsvarende 120* jordmorårsverk, beregnet til omtrent 99 millioner kroner.

– Vi vil løfte tilbudet innen psykisk helse over hele landet. Derfor skal vi legge frem en opptrappingsplan for psykisk helse. Vi skal både se på det som fremmer god psykisk helse, og jobbe for at hjelpen blir mer tilgjengelig og nærmere folk. En viktig del av satsingen er å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten -  barnas egen tjeneste, sier Kjerkol.

Se hvilke kommuner som har fått midler

*Ved en feil ble det først rapportert 200 årsverk, mens det reelle tallet er 120. Dette er rettet i denne versjonen (11.04.2022)