4 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Det er et felles ansvar at vi alle skal kunne ferdes trygt i trafikken. Derfor gir vi i år 4 millioner kroner i støtte til små og store initiativ og engasjement for bedre trafikksikkerhet landet over. Støtten går i år særlig til tiltak rettet mot myke trafikanter. Sykkeltiltak og andre tiltak for økt kunnskap og kompetanse hos barn og unge, men også eldre trafikanter, er framtredende i årets tildeling, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til trafikksikkerhetstiltak er en del av regjeringens satsing på trafikksikkerhet.

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokale initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken, sier Nygård.

I år har disse prosjektene fått midler:

Trygg MC er tildelt 40 000 kroner i støtte til kjøretrening for motorsyklister på Rudskogen. Trygg MC ønsker å holde et lavkostarrangement for motorsyklister av begge kjønn i alle aldre. Formålet er å redusere antall drepte og skadde mc-førere ved fokus på å bedre egne kjøreferdigheter.

FAU ved Grålum skole i Sarpsborg kommune, er tildelt 200 000 kroner i støtte til flere sykkelrelaterte trafikksikkerhetstiltak. Utvalget skal etablere sykkelparkering på skoleområdet og arrangere sykkeldag og sykkelverksted for skoleelevene. Ved å rette fokuset mot trafikksikkerhet, sikker sykling og reparasjon/vedlikehold av syklene ønsker utvalget at flere elever sykler til skolen og tar vare på syklene sine.

Senior MC Norge avd. Rogaland er tildelt 50 000 kroner i støtte til førerutviklingskurs på KNA Raceway i Sogndal. Kurset er et lavterskeltilbud og retter seg mot motorsyklister i alle aldre med alle typer motorsykler. Målet er å bedre trafikksikkerheten gjennom å opprettholde og øke motorsyklistenes holdninger og kjøreferdigheter.

Porsgrunn kommune er tildelt 150 000 kroner i støtte til gjennomføring av en holdningskampanje høsten 2022 rettet mot barna i grunnskolen i kommunen. Målet med kampanjen er å gjøre barna mer bevisst på viktigheten av å være en synlig syklist i trafikkbildet. Kampanjen er et samarbeid mellom skolene og Trafikksikkerhetsgruppa i Porsgrunn kommune.

Moss kommune er tildelt 120 000 kroner i støtte til innkjøp av grønne/oransje sekker til førstetrinnselevene i kommunen. Sekkene vil bli delt ut ved skolenes førskoledag, slik at elevene har sekkene til første skoledag. Økt synlighet er viktig for trafikksikkerheten og særlig viktig for de yngste trafikantene.

Sykkelskolen fra Norges Cykleforbund er tildelt 200 000 kroner i støtte til sykkelopplæring på skoler rundt om i landet. Målet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten til barn som sykler i trafikken og tilpasse opplæringen i nærmiljøet, i tillegg til å stimulere til økt aktivitet og bedre folkehelse hos barn og unge.

Haugesund kommune er tildelt 150 000 kroner i støtte til utarbeidelse av film om trafikksikkerhet langs skoleveien og rundt skolen. Filmen vil brukes som en start på kommunens arbeid med å etablere Hjertesoner (bilfrie soner) rundt skolene. I tillegg skal kommunen gjennomføre en reflekskampanje rettet mot barneskolene.

Regnbuen barnehage i Vefsn kommune, er tildelt 14 000 kroner i støtte til å arrangere en trafikksikkerhetsdag for barna i barnehagen. Barna skal her få økt kunnskap om trafikk og farer som kan oppstå i trafikken.

DRIVE Norge er tildelt 375 000 kroner i støtte til prosjektet Sammen redder vi liv. DRIVE Norge driver et tilpasset aktivitetstilbud for bilinteresserte og risikoutsatte bilførere opp til 24 år. Et viktig mål er å skape varig atferdsendring og hensynsfulle trafikanter gjennom positive opplevelser, mestringsfølelse og økt sosial kompetanse.

FAU ved Kurland skole i Fredrikstad kommune, er tildelt 100 000 kroner i støtte til trafikksikkerhets- og sykkeluke på Kurland barneskole. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Fredrikstad sitt sykkelverksted Pedalen. Målet med prosjektet er å gjøre barna på Kurland skole tryggere i trafikken gjennom fokus på trafikkregler, sykkelferdigheter, tryggere sykler og at barna er mer synlige i trafikkbildet.

Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) er tildelt 200 000 kroner i støtte til en sommerkampanje med det formål å redusere antall drepte og hardt skadde i løpet av sommermånedene juni, juli og august 2020. TSF vil i samarbeid med trafikk- og bilorganisasjonene, politi og faglige veimyndigheter ha fokus på en trygg sommertrafikk, herunder kjøre innenfor fartsgrensene og etter forholdene, bruke bilbelte og annet sikkerhetsutstyr, ta pauser, være uthvilt, pakke riktig m.m.

FAU ved Karlshus skole i Råde kommune er tildelt 40 000 kroner i støtte til flere sykkeltiltak på skolen. Utvalget skal kjøpe inn opplæringsmateriell, herunder bøker, lånesykler, sparkesykler og hjelmer, kjegler og trafikkskilt til bruk for sykkeløvelser og trafikkopplæring for barn samt krittspray for oppmerking av sykkelbane.

Trafikksikkerhetshallen (TSH) er tildelt 270 000 kroner i støtte til videreutvikling av TSH som et senter for undervisning og samarbeid om trafikksikkerhet. Dette vil TSH gjøre ved å etablere et anlegg tilsvarende Trafoen (fra Kristiansand, Agder) for å kunne avholde holdningsskapende kurs for primært unge voksne under føreropplæring. Målet for TSH er å forebygge og redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Miljøagentene er tildelt 100 000 kroner i støtte til konkurransekampanjen «Beintøft», for å engasjere elever til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Å redusere biltrafikken rundt skoler er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Miljøagentene samarbeider med Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Helsedirektoratet, Foreldreutvalget i grunnskolen, politiet, Syklistenes Landsforening og retursamarbeidet Loop.

INSPIRIA science center er tildelt 350 000 kroner i støtte til å arrangere sikkerhetsuke og gjennomføre prosjektet «Sparkz» for alle 8. klassinger i Nordre Follo kommune høsten 2022. «Sparkz» er et undervisningsopplegg om elsparkesykkel og trafikksikkerhet rettet mot barn og unge.

Team Trysil Mekkeklubb er tildelt 100 000 kroner i støtte til sitt klubbtilbud og deres langsiktige arbeid i skjæringspunktet mellom kunnskap/mekkeferdigheter og ungdommers forhold til lover/regler og ombygging av biler i tett samarbeid med Statens vegvesen og politiet. Klubben jobber for økt trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid og økt trafikal kompetanse.

Mekkeverkstedet Bajas er tildelt 100 000 kroner i støtte til mekkeklubbtilbudet og deres arbeid i skjæringspunktet mellom bilmekking og trafikksikkerhet. Klubben har som mål at ingen flere ungdommer i Elverum skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.

FAU ved Børsa skole i Skaun kommune er tildelt 150 000 kroner i støtte til prosjektet Kjøre, sykle eller gå? Gjennom samarbeid mellom skole og hjem søker utvalget å skape varige holdningsendringer i lokalmiljøet med det formål å få flere til å sykle å gå til skolen framfor å bli kjørt og øke trafikksikkerheten rundt skolen.

Pensjonistforbundet til Statens vegvesen og politiet, og Pensjonistforbundet er tildelt 450 000 kroner i støtte til prosjektet Gangvennlige lokalsamfunn – trygge eldre. Prosjektet vil søke å lage en modell for å kartlegge hvilke muligheter og begrensninger som finnes i de omgivelsene som det er naturlig at særlig de eldre vil bevege seg i lokalsamfunnet. Hovedmålet med prosjektet er at flere eldre skal føle seg trygge som fotgjengere.

Tysvær kommune er tildelt 150 000 kroner i støtte til kampanjer og aktiviteter for å trygge unge gående og syklende. Mål for prosjektet er å øke trafikksikkerheten, men også å øke andelen som går eller sykler til barnehage, skole og fritidsaktiviteter.

Tindlund barneskole i Sarpsborg kommune, er tildelt 40 000 kroner i støtte til innkjøp av sykler, hjelmer og reflekser til utlån og bruk i forbindelse med sykkelturer og -opplæring. Tiltaket vil bidra til økt trafikksikkerhet for elevene gjennom et økt fokus på refleksbruk og sikker sykling.

NAF Øvingsbaner er tildelt 300 000 kroner i støtte til å etablere et tilsvarende kursopplegg som Trafoen (fra Kristiansand, Agder) i Troms og Finnmark, med hovedsete i deres nye sikkerhetshall i Alta. Organisasjonen vil avholde holdningsskapende kurs for risikoutsatt ungdom og unge førere med det formål å øke risikoforståelsen og økt fokus på trafikksikkerhet.

Syklistenes landsforening er tildelt 250 000 kroner i støtte til prosjektet Aktive barnehagereiser 2022. Målet med prosjektet er å utvikle, teste og evaluere et nytt og sammenhengende holdningspåvirkende tiltak for barnehager. I tillegg er formålet økt trafikksikkerhet og helse gjennom økt andel gåing og sikker sykling blant barn, ansatte og foreldre på pilotbarnehager.

Follese kultursenter er tildelt 51 000 kroner i støtte til fysiske trafikksikkerhetstiltak ved senteret. Ved å gjerde inn lekeplassen, adkomststi til utendørs leke- og aktivitetsområde samt fortau helt frem til hovedinngangen på huset, blir det tilrettelagt for trygg ferdsel for myke trafikanter, særlig barn og unge i nærmiljøet.

Sauda kommune er tildelt 50 000 kroner i støtte til gjennomføring av sykkelarrangement primært rettet mot barn og unge. Kommunen skal gjennomføre ulike arrangementer vår, sommer og høst 2022 med det formål å øke sykkelandelen blant innbyggerne, økt fokus på sikker sykling og økt sykkelglede.