98 millioner kroner til forskning på global utvikling og internasjonale relasjoner

Elleve forskningsprosjekter om blant annet Nordområdene og Arktis, Russland og global helse kan nå settes i gang. Forskerne skal levere analyser og kunnskap som kan hjelpe myndighetene utforme norsk utenrikspolitikk.

– De geopolitiske spenningene øker. Verden preges av mindre stabilitet og mer uforutsigbarhet, noe de siste dagers utvikling i Russland viser. Derfor trenger vi innspill for å ivareta norske interesser i verden. Samtidig finnes det mange glemte kriser og ekstrem ulikhet. Vi finansierer også prosjekter innen global helse som skal bidra til å finne nye løsninger og styrke helsesystemer for sårbare mennesker i lavinntektsland, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.  

Nordområdene og Arktis

Blant annet får forskere ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, 7 millioner kroner til å studere dynamikken mellom vestlige allierte som har interesserer i Nordområdene. Mye forskning har frem til nå dreid seg om å forstå Kina og Russland ambisjoner og politikk for Arktis, og mindre på å forstå de alliertes motiver og handlinger.

– Nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde. Russlands krigføring i Ukraina bremser det internasjonale samarbeidet i Arktis og fører til økt internasjonal oppmerksomhet om regionen. Utviklingen har implikasjoner for alle de arktiske statene og vi har behov for å forstå mer av dette og konsekvensene for Norge, sier Huitfeldt.

Skal forske på holdninger til fred i Russland

Forskningsinstituttet PRIO får 7 millioner kroner til et prosjekt som handler om Russlands holdning til fred og fredsavtaler. Landets tilnærming til fredsprosesser er ofte utfordrende for det internasjonale fredsmeglingsarbeidet, men det er viktig å forstå, både det som handler om Ukraina, men også i andre områder. Prosjektets mål er å forstå bedre hvordan man kan opptre overfor Russland i fremtidige fredsforhandlinger. 

Videre får Forsvarets høgskole 7 millioner kroner til et prosjekt om hvordan russisk etterretningskultur påvirker landets utenrikspolitikk. Svært mange sentrale maktpersoner i russiske myndigheter har bakgrunn fra etterretningen. Å forstå hvordan etterretningen tankesett og praksis påvirker landets politikk er vesentlig for å forstå russisk utøvelse av makt. 

– Vår politikk overfor Russland skal bidra til å opprettholde stabilitet og forutsigbarhet. Vi skal ivareta både norske interesser og våre sikkerhetspolitiske behov. Kunnskap om landet er da avgjørende, sier Huitfeldt.

Fire prosjekter om global helse

48 millioner kroner skal gå til fire forskningsprosjekter som bidrar til bedre helse for sårbare grupper i lav- og lavere mellominntektsland. Blant annet får Universitetet i Bergen 12 millioner kroner til et prosjekt der forskere skal studere hvordan hudterapi med solsikkefrøolje påvirker overlevelse, utvikling og vekst blant spedbarn i Uganda som er født med lav fødselsvekt (<1500g). Dersom det fungerer, kan det bidra til å redusere spedbarnsdødeligheten globalt.

– Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse. Jeg ønsker forskerne lykke til med viktige prosjekter som vil redde liv og bidra til et bedre helsetilbud i land som trenger det som mest, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

– Forskning og innovasjon er avgjørende for å lykkes med å møte de store samfunnsutfordringene, som klima- og naturkrisen, krig og konflikt og global helse og tilgang til fornybar energi. Derfor er det viktig med forskning på internasjonale spørsmål, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Disse får tildeling

Organisasjon

Prosjekttittel

Søkt beløp

Fridtjof Nansen Stiftelsen

Joint Fisheries Management in the Barents Sea after Russia's invation of Ukraine

6400

Norsk utenrikspolitiske institutt

Power Politics and Security in the Arctic

7000

Fridtjof Nansen Stiftelsen

Unpacking Arctic Security Dynamics: A 3D approach to geopolitics in the Barents and Bearing Seas

5996

Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric

Nordic Space Infrastructures - Environment, Security, and Future Imaginaries of Outer Space in the High North

7000

Fredsforskningsinstituttet

Peace as continuation of war by other means? Russian Approaches to Peace Processes (RAPP)

7000

Forsvarets Høgskole

The Russian Hybrid Intelligence State

6999

Forsvarets forskningsinstitutt

Political and Societal Violence in Russia

6999

Universitetet i Bergen

Emollient therapy for very low birthweight infants (<1500g) in Uganda: effects on survival, infection, growth and development

12 000

Universitetet i Oslo

Rapid diagnosis of key aetiologies of sepsis and associated infections in LMICs using CRISPR-based assays

12 000

Sykehuset i Vestfold

Decentralization of hepatitis B care in sub-Saharan Africa

12 000

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Children’s Lung Study in Dhulikhel
A longitudinal multidisciplinary approach in children’s lower respiratory tract infections

12 000