Dyrere privatisteksamen

Kunnskapsdepartementet ønsker å heve eksamensavgiften for privatister.

– Hensikten med endringen er å unngå at privatistordningen blir unødig belastet med elever som tar opp samme fag mange ganger for å forbedre karakteren. Vi ønsker i stedet å gi en økonomisk gulrot til å få gode resultater ved første forsøk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utdanningsdirektoratet utførte i 2012 en kartlegging av privatistordningen. Den viste at antall privatister har økt kraftig de siste årene. Fylkeskommunene meldte om at de ikke fikk dekket sine kostnader ved gjennomføring av privatisteksamenene. En fjerdedel av de elevene som hadde meldt seg opp til eksamen møtte dessuten ikke opp.

– Det er viktig at fylkeskommunene får dekket omkostningene ved å arrangere privatisteksamener. Det er ikke tilfellet i dag. Vårt forslag sikrer at fylkeskommunene får dekket sine utgifter ved privatisteksamener, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsdepartementet sender nå forslaget til endringer i privatistavgiften på høring til berørte aktører. KD foreslår to alternativer.

Alternativ 1

Forslaget innebærer at avgiften til privatistene som ønsker å forbedre karakteren i et fag (såkalte forbedringsprivatister), differensieres ut fra hvor mange ganger tidligere vedkommende har tatt eksamen i samme fag.

Det er foreslått å innføre følgende satser:

Førstegangsprivatist[1]:                     kr. 1000

Forbedringsprivatist 1[2]:                  kr. 1800

Forbedringsprivatist 2[3]:                  kr. 2000

Forbedringsprivatist 3[4]:                  kr. 2200

 

Alternativ 2

Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre dagens system med to satser: Én for førstegangsprivatister og én for forbedringsprivatister. KD ønsker imidlertid å øke satsene for begge disse gruppene. I dag ligger privatistavgiften på 367 kroner for førstegangsprivatister og 752 kroner for forbedringsprivatister. I høringen ber KD aktørene om en tilbakemelding på hva som er et hensiktsmessig nivå på et slikt gebyr.

KD foreslår også å innføre et gebyr for de som melder seg opp til privatisteksamen, men som unnlater å møte uten å kunne dokumentere en gyldig grunn.

 

– Jeg minner om at privatistordningen er et tilbud som kommer i tillegg til det ordinære undervisningstilbudet, som er gratis. I dag har elever rett til å ta en gratis ny eksamen på skolen sin, dersom de stryker, sier Røe Isaksen.

 

Kunnskapsdepartementet har bedt om innspill fra høringsinstansene innen 20. juni.

Les høringsnotatet her.


[1] Mangler sluttvurdering i faget

[2] Har tatt eksamen i samme fag tidligere, men har strøket

[3] Har tatt eksamen i samme fag tidligere én gang og bestått

[4] Har tatt eksamen i samme fag tidligere to eller flere ganger, og bestått minst én gang

Til toppen