Et mer moderne operasjonskonsept

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har hatt flere møter med sentrale reprentanter i FN under sitt opphold i New York. Blant andre Deputy Secretary General Jan Eliasson, DPKO, DFS, DPA og OPCW/Joint Mission. Hun møtte også USAs FN-ambassadør Samantha Power.

Deputy Secretary General Jan Eliasson
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og Deputy Secretary General Jan Eliasson (Forsvarsdepartementet)

Tema for møtene var blant annet utfordringer og fremtidig innretning av FNs fredsbevarende operasjoner, logistikk og feltstøtte samt kvinner, fred og sikkerhet og uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria.

- Det er positivt at FN nå har et mer moderne operasjonskonsept, tydeligere kommando- og kontrollmekanismer og økt fokus på sikkerhet. Vi mener også at det er viktig for sikkerheten for våre styrker og deres evne til å beskytte sivile at det nå blir tatt i bruk nye typer ressurser som UAVer (unmanned aerial vehicle) og etterretning. Dette bedrer situasjonsforståelsen og muligheten for mandatoppnåelse, men FN må fortsette å utvikle disse aspektene for å være bedre rustet til å ivareta komplekse sikkerhetsutfordringer, sa Eriksen Søreide etter møtene.

Norge har fått stor anerkjennelse for å ha stilt med en fregatt og et kystvaktskip for å eskortere lasten av kjemiske stridsmidler ut av Syria. Norge fikk også ros for engasjementet i Mali, og for nylig å ha forlenget bidraget med ett år.

- Bred internasjonal deltagelse i FNs operasjoner er viktig både med hensyn til operasjonenes legitimitet, effektivitet og ressursbehov. For å styrke vestlige lands deltagelse, må styrkegenereringen og planleggingshorisonten for styrkebidrag bli mer forutsigbart. Eventuell norsk deltagelse vil i hvert enkelt tilfelle måtte vurderes opp mot et sett av forutsetninger, og for å imøtekomme bekymringer knyttet til sikkerhet for personellet i fremtidige norske styrkebidrag, vil Norge søke å stille nisjekapasiteter primært i samarbeid med nære allierte eller partnere samt bekle sentrale stillinger i operasjonshovedkvarter.

Kvinner, fred og sikkerhet
- Seksualisert vold i væpnede konflikter rammer i stor grad kvinner. Fra norsk side er vi svært opptatt av å sette dette på dagsorden, og mitt viktigste budskap i møtet med Zaniba Hawa Bangura, var at menn og kvinner har ulike sikkerhetsbehov og at dette må påvirke oppdragsløsningen. For å bekjempe vold mot kvinner må vi nå ut til og engasjere menn.

Zaniba Hawa Bangura og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
Zaniba Hawa Bangura og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (Forsvarsdepartementet)
Til toppen