Forskrift til ny tjenestepensjonslov på høring

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til utfyllende forskrifter til den nye tjenestepensjonsloven og utkast til utfyllende bestemmelser om beregning og utbetaling av alderspensjon (utbetalingsprofil). Utkast og høringsnotat er utarbeidet av Finanstilsynet. Høringsfristen er 21. mai 2014.

Finansdepartementet ba i brev 18. desember 2013 om at Finanstilsynet vurderte behovet for utfyllende forskrifter til ny tjenestepensjonslov, og ev. utarbeidet utkast til slike forskrifter med tilhørende høringsnotat. Finanstilsynet oversendte dette ved brev 5. mars 2014. Finanstilsynet foreslår blant annet utfyllende bestemmelser om informasjon til arbeidstakere og pensjonsbevisinnehavere og om særaldersgrenser.

I tillegg foreslår Finanstilsynet utfyllende bestemmelser om beregning og utbetaling av alderspensjon (utbetalingsprofil). Finanstilsynet oversendte ved brev 4. november 2013 til Finansdepartementet forslag til regler vedrørende ikrafttredelse av reglene om fripoliser med investeringsvalg. Med unntak av spørsmålet om regler vedr. utbetalingsprofil, ble Finanstilsynets utkast sendt på høring med høringsfrist 17. januar 2014. Finansdepartementet uttalte i høringsbrevet at det ville be Finanstilsynet om å utrede problemstillingen i tilknytning til utbetalingsprofil og eventuelt andre problemstillinger nærmere, samt be om at Finanstilsynet utarbeidet utkast til forskriftsbestemmelser. Finansdepartementet ba derfor, i brev 31. januar 2014, om at Finanstilsynet utredet nærmere hvilke kontrakter som etter gjeldende regelverk vil kunne ha tendenser til stigende utbetalingsprofil, og hvor det vil være behov for regler om utbetaling som kan bidra til en mer hensiktsmessig utbetalingsprofil. Finanstilsynet har i sitt utkast til forskrifter foreslått regler om beregning og utbetaling av alderspensjon, både for fripoliser med investeringsvalg og for nytt tjenestepensjonsprodukt.

Les høringssaken her

Til toppen