Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 10 i Stortingets spørretime 28.05.2014

Spørsmål fra representanten Per Olaf Lundteigen (Sp)

Størrelsen på norsk planteproduksjon avgjør matvaresikkerheten for jordbruksvarer. Størrelsen på jordbruksarealet og avlingene bestemmer størrelsen på planteproduksjonen. Vil statsråden tilrettelegge økonomisk for reduksjon eller økning av norsk planteproduksjon av jordbruksmatvarer?

Spørsmål

Størrelsen på norsk planteproduksjon avgjør matvaresikkerheten for jordbruksvarer. Størrelsen på jordbruksarealet og avlingene bestemmer størrelsen på planteproduksjonen. Vil statsråden tilrettelegge økonomisk for reduksjon eller økning av norsk planteproduksjon av jordbruksmatvarer?

President,

De tre viktigste forutsetningene for matvaresikkerheten i Norge er kontinuerlig produksjon av mat, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et velfungerende handelssystem. 

Norsk planteproduksjon gir et viktig bidrag til matvaresikkerheten. Gras- og fôrkornproduksjonen og utmarksbeiteressursene danner grunnlag for husdyrproduksjon i Norge, matkornproduksjonen danner grunnlag for norsk matmelproduksjon og norsk produksjon av poteter, grønnsaker, frukt og bær bidrar til å dekke store deler av etterspørselen etter disse produktene. 

Representanten Lundteigen hevder i spørsmålet at norsk planteproduksjon avgjør matvaresikkerheten for jordbruksvarer. President, dette er jeg ikke enig i. Norsk planteproduksjonen er viktig, men Norge har vært og vil fortsatt være avhengig av å importere viktige matvarer, innsatsfaktorer, maskiner og utstyr. Derfor er, som jeg påpekte innledningsvis, en av forutsetningene for matvaresikkerheten i Norge velfungerende handelssystemer. 

I dette spørsmålet, i likhet med i et spørsmål om samme tema i november i fjor, knytter representanten Lundteigen matsikkerhet til norskproduserte jordbruksmatvarer alene. Jeg mener det blir feil. Norge er i den heldige situasjonen at vi også har en stor sjømatsektor. Sammen med importmulighetene har vi derfor flere kilder til befolkningens matforsyning. 

God arealproduktivitet er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene framover. Tiltak for å bedre jordkvaliteten er bl.a. viktig. Her må bøndene selv ta ansvar, men rådgivingstjenesten og forskningen har også viktige oppgaver. I statens tilbud ved årets jordbruksoppgjør, som ble oversendt Stortinget fredag i forrige uke, har vi avsatt betydelige midler til en målrettet satsing på drenering, rådgiving og forskning med formål å bidra til bedre agronomi. 

President,
Regjeringen vil at norsk planteproduksjon fortsatt skal spille en viktig rolle i vårt arbeid med matvaresikkerhet. Vi har i statens tilbud ved årets jordbruksoppgjør lagt fram et opplegg som gir muligheter for dem som vil satse framover for å øke norsk matproduksjon.

Til toppen