Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 14 i Stortingets spørretime 19.03.2014

Spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Mener statsråden at det er offentlige eller private aktørers ansvar å sørge for tilstrekkelig matberedskap i Norge?

Spørsmål

Mener statsråden at det er offentlige eller private aktørers ansvar å sørge for tilstrekkelig matberedskap i Norge?

President

I denne regjeringen er det landbruks- og matministeren som har ansvaret for matberedskapen.

Samfunnssikkerhet og beredskap er blant statens viktigste oppgaver. Samtidig er samarbeidet mellom offentlige myndigheter og private aktører en viktig del av moderne beredskap. 

Matvareforsyning er en kritisk samfunnsfunksjon. Forsyningsberedskapen innenfor matvaresektoren er basert på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan opprettholdes også i kriser. En fullstendig avsperring av forsyningslinjer over noe tid anses ikke å være realistisk etter de gjeldende planforutsetningene. 

Justis- og beredskapsdepartementet har en samordningsrolle for samfunnssikkerhet og beredskap. Det enkelte departementet har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap innenfor egen sektor. 

Nærings- og fiskeridepartementet har koordineringsansvaret for beredskapsplanlegging og krisehåndtering innenfor matvareforsyning. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til å gjøre næringslivet i stand til å levere varer og tjenester også i kriser. Dette gjør departementet bl.a. gjennom næringsberedskapsloven og ved et formelt samarbeid med matvaredistributørene gjennom Rådet for matvareberedskap. 

Landbruks- og matdepartementet har fagansvar for matforsyningsberedskapen i deler av verdikjeden, fra primærnæring til industri. Departementet skal innenfor sin sektor bidra til at industri og handel kan opprettholdes for å sikre forsyninger av jordbruksvarer til det norske markedet i eventuelle kriser. Dette gjør departementet bl.a. ved å legge til rette for kontinuerlig produksjon, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og å bidra til nødvendig supplering av norsk produksjon gjennom import. 

Det er tett samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet om matforsyningsberedskapen. 

Næringsmiddelindustrien er også en viktig del av verdikjeden, og i situasjoner med forstyrrelser, for eksempel som følge av logistikk- eller produksjonsproblemer, skade eller sykdom, er det viktig å ha et godt nettverk og samarbeid mellom myndigheter og private aktører. 

Samfunnet er videre avhengig av at varehandel, logistikk og distribusjon fungerer mest mulig uforstyrret i alle situasjoner. For at produksjon, foredling og distribusjon av mat skal kunne

foregå på en effektiv måte, er det dessuten nødvendig at andre samfunnsfunksjoner og infrastruktur fungerer tilfredsstillende. 

Det overordnede målet for matforsyningsberedskapen er å bidra til å gjøre landet best mulig dekket med innenlands produserte landbruksvarer i en krisesituasjon, og i tillegg bidra til å opprettholde forsyning av nødvendige matvarer gjennom import. 

Dagens matvareberedskap bygger på et samspill mellom departementer, myndighetsorganer og private aktører. Det bør fortsatt være slik.

Til toppen