Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 17 i Stortingets spørretime 19.03.2014

Spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Styret i Veterinærinstituttet vedtok nylig å legge ned virksomheten i Tromsø. De legger opp til at all virksomhet for landdyr i de tre nordligste fylkene skal ivaretas av enheter utenfor landsdelen. Dette medfører at all diagnostikk og rådgivning i 'grønn sektor' (landdyr), all beredskap på listeførte sykdommer, og all forskning innenfor 'grønn sektor' forsvinner ut av Nord-Norge. Dette er en dramatisk svekkelse av beredskapen i nord som vil kunne få dramatiske konsekvenser. Hva vil statsråden gjøre?

Spørsmål

Styret i Veterinærinstituttet vedtok nylig å legge ned virksomheten i Tromsø. De legger opp til at all virksomhet for landdyr i de tre nordligste fylkene skal ivaretas av enheter utenfor landsdelen. Dette medfører at all diagnostikk og rådgivning i 'grønn sektor' (landdyr), all beredskap på listeførte sykdommer, og all forskning innenfor 'grønn sektor' forsvinner ut av Nord-Norge. Dette er en dramatisk svekkelse av beredskapen i nord som vil kunne få dramatiske konsekvenser.

Hva vil statsråden gjøre?

President

Jeg er opptatt av trygg mat, god dyrehelse og god dyrevelferd. Veterinærinstituttet har en viktig rolle for å oppnå dette. 

Veterinærinstituttet er en viktig kunnskapsleverandør for myndighetene når det gjelder sykdommer hos fisk og landdyr og sykdom som smitter mellom dyr og mennesker. Veterinærinstituttet bidrar også i forebygging og håndtering av hendelser som skyldes smittestoff og andre helseskadelige stoffer i fôr og mat. 

Landbruks- og matdepartementet har i tildelingsbrevet til Veterinærinstituttet bedt om at det skal legges vekt på å videreutvikle organisasjonen. Arbeidsprosesser skal effektiviseres og den totale kompetansen skal utvikles og utnyttes enda bedre. Instituttet skal styrke beredskapsevnen innenfor biotrygghet. 

Veterinærinstituttet har sitt hovedkontor i Oslo og har regionale laboratorier i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø. Hovedkontoret skal flyttes til Ås og samlokaliseres med Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet og andre landbruks- og matforskningsinstitutter. 

Veterinærinstituttet har eget styre. Styret er ansvarlig for å gjøre nødvendige tilpasninger avhengig av samfunnsutviklingen og endrede behov der de tar hensyn til helheten i oppgavefordeling og tiltak for å sikre en kostnadseffektiv og bærekraftig organisasjon. Som en del av dette arbeidet vil oppgavene ved de regionale enhetene kunne bli videreutviklet, redefinert og omstrukturert. 

Veterinærinstituttet skal legge prinsipielt viktige saker fram for mitt departement. Jeg regner med å få styrets vurderinger og konklusjoner oversendt med det første. Jeg vil da sette meg grundig inn i saken og gjøre min vurdering. Jeg vil orientere Stortinget om saken på egnet måte.

Til toppen